Гісторыя як міф і як навука. Ч.2-я (заканчэнне). 17.10.2018У новым летазлічэнні( нашай эры)  чалавецтва пражыло, як мяркуюць большасць вучоных, амаль 2018 гадоў. Мы жывем у век электронных інфармацыйных тэхналогій, Інтэрнэта.  Але  рэлігія і ўсё што з ёй звязана,  уключна з рэлігійным цемрашальствам,  не здаюцца.


Рэлігія па-ранейшаму змагаецца з Навукай, асабліва з яе гуманітарным сектарам, да якога адносіцца Гісторыя.  Маецца на ўвазе Гісторыя як сапраўдны, г.зн. непадроблены пазней жыўшымі людзьмі збор звестак, фактаў і артэфактаў аб мінулым чалавецтва,  яго асобных груп і індывідаў, якія складалі народы, нацыі і дзяржавы.


Рэлігія як частка палітыкі.


Рэлігія застаецца  ўплывовай часткай вялікай палітыкі. Усе рэлігіі і рэлігійныя плыні сёння імкнуцца зачапіцца  за палітыку. І не адступаюць далёка як ад дзяржавы, так і ад чалавека.  Рэлігія, усе яе плыні, нягледзячы на дасягненні цывілізацыі, ўсё яшчэ імкнуцца  ўздзейнічаць на  разумовае развіццё чалавека, кантраляваць  яго жыццядзейнасць, уключаючы сямейна-шлюбныя і нават сэксуальныя адносіны паміж людзьмі.


У такі спосаб  так званыя "рэлігійныя каштоўнасці" ( хрысціянскія, мусульманскія і г.д.) у значнай ступені сёння ўсё яшчэ падмяняюць сабой  каштоўнасці агульначалавечыя.  З пункту гледжання гісторыі як навукі нельга ставіць знак роўнасці паміж агульначалавечымі каштоўнасцямі і "рэлігійнымі".  Ці, як іх яшчэ называюць, "духоўнымі каштоўнасцямі".  Бяру гэты тэрмін у двукоссе, бо з пункту гледжання навукі  гэткае  спалучэнне  слоў ёсць суцэльнае цемрашальства.


Аснову агульначалавечых каштоўнасцяў складаюць свабода і прагрэс у развіцці чалавека і чалавецтва. У аснове рэлігійных(духоўных) "каштоўнасцяў" заўсёды было цемрашальства ў спалучэнні з гвалтам.  Чалавек і ўсе людзі ў сістэме рэлігійных "каштоўнасцяў" -- гэта  рабы, паства і г.д.,   прычым не толькі "рабы божыя",  але  і, адпаведна, рабы канкрэтнай ўлады і яе носьбіта-правадыра, які,  у сваю чаргу, вядома ж, ад бога.

У гэтай сувязі з пункту гледжання гісторыі як навукі сённяшні канфлікт і чарговы раскол у асяроддзі адной з рэлігійных  артадаксальных хрысціянскіх плыняў -- праваслаўі ёсць зусім дробная гістарычная падзея. Прынамсі, не болей за тую падзею, што адбылася ў 1943-м годзе, калі ў СССР  Сталін і Берыя з ваенна-стратэгічных меркаванняў аднавілі дзейнасць РПЦ і яе кіроўнага органа -- Свяшчэннага сінода.

Таму з пункту гледжання гісторы як навукі сённшняя РПЦ на чале з яе кіраўніком(патрыярхам)  сп.Кірылам(Гундзяевым) ёсць не што іншае, як рэлігійная дзяржаўная структура. Ці, інакш кажучы -- ідэалагічны аддзел Адміністрацыі прэзідэнта Расіі.  А сённяшняя беларуская праваслаўная царква з'яўляецца, адпаведна, яшчэ больш  дробным рэгіяналльным аддзелам  РПЦ.

З развіццём чалавечага прагрэсу рэлігія ўсё менш і менш уплывае на жыццё чалавека, грамадства і дзяржавы. Але, тым не менш, чалавецтва ўсё яшчэ можа загінуць, калі не паставіць моцны прававы міждзяржаўны, міжнародны заслон на шляху распаўсюду рэлігіі(любой) і рэлігійнага цемрашальства.


У выніку далейшага развіцця чалавечай цывілізацыі  ў гістарычнай навуцы, як і ў цэлым шэрагу медычных навук(фізіялогіі, псіхалогіі, псіхіятрыі і г.д.)  рэлігію будуць вывучаць як своеасаблівы, так бы мовіць,  псіхафізічны фактар разумовага развіцця чалавека, яго мазгавой дзейнасці на тым ці іншым гістарычным этапе. Гэты працэс ужо ідзе.  Мой студэнцкі настаўнік гісторыі.


Мой студэнцкі выкладчык і навуковы кіраўнік дыпломнай працы -- прафесар тэорыі і гісторыі дзяржавы і права БДУ Язэп Юхо(ужо нябожчык) у  плане разумення гісторыі быў  неардынарнай асобай. Чалавекам-вучоным з вялікай літары.


На біблійныя казкі пра чалавека-бога Ісуса Хрыста   прафесар Юхо ветліва ўсміхаўся.  І раіў пачытаць Льва Талстога, яго "Исповедь" і ліст-адказ так званаму "свяшчэннаму сіноду РПЦ".


Прафесар Юхо вывучаў арыгіналы і копіі тэкстаў Статутаў Вялікага княства Літоўскага, розных прывілеяў і грамат вялікіх князёў Літоўскіх, іхнія знакі і гербы на пячатках, манетах і г.д. А таксама шукаў звесткі пра насельнікаў сённяшняй Беларусі часоў дахрыстовых.


Язэп Юхо сцвярджаў, што на тэрыторыі сённяшняй Беларусі існавалі да нашай эры дзяржавы, а не дзікія плямёны людзей. І спасылаўся на старажытнагрэцкага вучонага Герадота, які пісаў, што тут жылі нарцы(ад іх паходзіць слова "народ") і неўры. Нарцы і неўры мелі свае дзяржавы з не менш развітай гаспадаркай, чым у саміх старажытных грэкаў.


А нас і дагэтуль пераконваюць, што тут, на тэрыторыі сучаснай Беларусі, спрэс былі непраходныя лясы ды балоты. А калі й нехта тут жыў -- дык гэта людзі-дзікуны, якія не маглі мець свае дзяржавы. І да якіх потым, недзе аж ў дзевятым-дзесятым стагоддзі нашай эры сталі "наведвацца ў няпрошаныя госці" качавыя плямёны  з Усходу...


І толькі тады, недзе ў 10-м стагоддзі, маўляў, нашыя дагэтуль "дзікія" продкі раптам пачалі арганізацыйна афармляцца і ствараць дзяржавы: Полацкую, Тураўскую, Пінскую і г.д. І  потым паступова праз амаль дзве сотні гадоў прыйшлі да аб'яднанання ў Вялікае княства Літоўскае, далучыўшы да яго значную частку суседніх земляў на працягу ад Балтыйскага да Чорнага мора.


Прафесар Юхо толькі пасміхаўся, калі чуў ад студэнта такое афіцыйнае тлумачэнне нашай гісторыі ды "раптоўнага" стварэння Вялікага княства Літоўскага аж ў 13-м стагоддзі нашай эры. І тлумачыў, што раптам нічога не нараджаецца і не ўзнікае.


Прафесар Юхо казаў, што расійска-савецкая гістарычная канцэпцыя аб тым, што на тэрыторыі сучаснай Беларусі да 10-га стагоддзя пражывалі "дзікія " і  "паўдзікія" плямёны  людзей сярод непраходных лясоў і балотаў -- гістарычны міф, які нічым не пацверджаны.


Грандыёзны міф пра "Кулікоўскую бітву".


Калі б, напрыклад, была грандыёзная Кулікоўская бітва -- дык хоць нешта б знайшлі на месцы падзеі. Але ж нават месца той "эпахальнай" сярэднявечнай бітвы  не знайшлі. Тым не менш, паводле савецкай гісторыі, "Кулікоўская бітва" адбылася у 1380 годзе, г.зн. напрыканцы 14-га стагоддзя.


І насамрэч, сапраўды была недзе збоку(дакладнае месца дагэтуль невядома) невялікая збройная разборка ў межах Залатой Арды паміж залатаардынскім военачальнікам -- ханскім фаварытам Мамаем і яшчэ адным чыноўнікам хана па імені Дзмітрый, які меў ярлык на княжанне ва ўлусе(княстве) Маскоўскім.  У Расіі і СССР Дзмітрыю  далі  мянушку "Донской".


А пра што згадваецца наконт так званай "Кулікоўскай бітвы"( на жаль, коратка, мабыць з-за нязначнасці падзеі)  ў заходнееўрапейскіх гістарычных крыніцах і летапісах, якія адносяцца да таго часу?


У іх  згадваецца пра збройны міжусобны канфлікт у Тартарыі(заходнееўрапейскі варыянт назвы  Залатой Арды). Пра так званае "Мамаева пабоішча",  якое скончылася тым, што суседскія вайсковыя дружыны з Вялікага княства Літоўскага скарысталіся гэтым. І на заключным этапе збройнай  міжусобнай "кулікоўскай" залатаардынскай сваркі ўмяшаліся ў канфлікт.


І ўзялі нашыя продкі літвіны ў палон шмат воінаў і жанчын з абодвух варагуючых бакоў.  Ды прыдбалі яшчэ сабе ўсялякага іншага скарбу з Тартарыі(Залатой Арды).


А потым, прыкладна праз два гады(1382г.) хан Залатой Арды  Тахтамышчым прыйшоў да высновы, што вінаваты ва ўсім маскоўскі князь Дзмітрый. І  пайшоў  Тахтамыш з войскам на Маскву, каб ўчыніць пакаранне Дзмітрыю.  А Дзмітрый загадзя адправіўся ў Каломну каб сабраць войска і абараніць Маскву.

Тым часам хан Тахтамыш  са сваім войскам увайшоў у Маскву, разрабаваў горад, перабіў ці забраў у палон амаль усіх яго жыхароў. А потым яшчэ і спаліў  горад Маскву амаль да тла -- у знак пакарання  маскоўскага князя-свавольніка Дзмітрыя.


Спаленнем Масквы хан Тахтамыш фактычна адклікаў, ануляваў ярлык на княжэнне  свайго стаўленніка Дзмітрыя ў Маскоўскім улусе Залатой Арды.  І на сваім зваротным шляху ў сталіцу Залатой Арды хан Тахтамыш таксама разрабаваў і іншыя гарады, князі якіх прыхільна ставіліся да Дзмітрыя.

Усім, хто нарадзіўся і жыў у Савецкім Саюзе, замест гісторыі ў школах і ВНУ выкладалі савецкія ды расійскія казкі і байкі. Але пра спальванне Масквы, якое ўчыніў  хан Залатой Арды  Тахтамыш неўзабаве пасля "славутай Кулікоўскай бітвы", савецкія школьныя падручнікі па гісторыі ўсё ж узгадалі. Адным ці двума сказамі. Чым і выклікалі ў мяне, тады школьніка і цікаўнага падлетка, незабыўнае й дагэтуль нейкае ашаламляльнае і збянтэжанае ўражанне.      


А вось пра праваслаўна-хрысціянскага "святога"  Сергія Раданежскага ў савецкіх  школьных падручніках ня згадвалася. Яго прыплялі да "Кулікоўскай бітвы" ўжо падчас перабудовы, пры Гарбачове.


Менавіта ў гарбачоўскую перабудову рэлігія, асабліва яе праваслаўна-хрысціянская плынь, а разам з ёй і праваслаўныя папы, зноў апынуліся ў фаворы.


А да 1985-га года пра "сьвятога прэпадобнага" Сергія Раданежскага, які, быццам бы, "малітвай блаславіў войска рускае маскоўскага князя Дзмітрыя на барацьбу з мангола-татарамі", амаль ніхто нават і ня чуў. Зразумела, што і ў падручніках па гісторыі пра гэтага "сьвятога" і "чароўнага" рускага папа таксама ня згадвалася.


Запавет ад прафесара Язэпа Юхо.На маю думку, сур'ёзным сучасным гісторыкам варта браць прыклад з прафесара Язэпа Юхо. Ён быў выбітным чалавекам, франтавіком, камандзірам артылерыйскай батарэі падчас другой Сусветнай вайны, меў  фенаменальную памяць і здольнасці даследчыка гістарычных першакрыніц і артэфактаў.


І як юрыст, як гісторык і даследчык старажытнага права і права эпохі Сярэднявечча, прафесар Белдзяржуніверсітэта і мой настаўнік Язэп Юхо казаў, што нельга быць катэгарычным ні ў чым.


І, асабліва, ў тым, чаго мы і навука дакладна не ведаем.


На гэтым , бадай, можна паставіць кропку ў разважаннях наконт таго, што ўяўляе сабой сённяшняя гісторыя.  У мяне  асабіста няма сумневу ў тым, што з развіццём чалавечай цывілізацыі гісторыя ўсё болей будзе набліжацца да дакладнай навукі.  Гэтаму спрыяе развіцце інфармацыйных тэхналогій, дзякуючы якім стане магчымым амаль бясконца захоўваць  не толькі пісьмовую, але і гукавую і відэаінфармацыю.


Гісторыя як міф і як навука. 02.10.2018

Што такое гісторыя: навука ці збор легендаў, паданняў і баек пра мінулае? Спрэчкі на гэты конт будуць ісці да тае пары, пакуль кожны факт мінуўшчыны не знойдзе свайго бясспрэчнага пацверджання. І гэта адбудзецца(калі ўвогуле адбудзецца) вельмі няхутка.

Гісторыю як навуку сталі вывучаць і  пісаць(кожны -- па-свойму), а таксама выбарачна падаваць і выкладаць як факты мінулага, а не легенды і байкі, пачынаючы толькі недзе з другой паловы  18-га стагоддзя.


Таму ўжо не выклікае ніякага здзіўлення імкненне кожнага правіцеля і кожнай улады ў той ці іншай краіне перапісаць гісторыю на свой лад. Пры гэтым даходзіць  да таго, што перакручваюцца не толькі ўжо вядомыя і зафіксаваныя факты і падзеі мінулага, але і прыдумляюцца новыя.


Гісторыя, якую мы маем і вывучаем сёння, з большага прыдумвалася прыдворнымі  асобамі з атачэння таго ці іншага ўладара-правіцеля.


І  такім чынам  з падачы прыдворных  летапісцаў перадаваліся з пакалення ў пакаленне як   сапраўдныя  падзеі, так  і байкі гістарычнага мінулага. А потым усё разам тыражавалася як пісьмова( надпісамі на камянях, на папірусных аркушах і г.д. -- і да  напісання на паперы і электронных носьбітах інфармацыі) , так і вусна шляхам пераказаў  усялякіх легендаў і казак.  


Пачатак фармавання гістарычнай навукі.


Толькі ў 18-м стагоддзі ў Еўропе і ў іншых частках свету  распачаўся працэс фармавання сучасных нацыяў. А з ім пачала фармавацца  навука гісторыя. Яна фармавалася замест легенд, казак і паданняў. Але ў кожнай краіне і кутку свету на свой лад, г.зн. усё адно суб'ектыўна, падчас ігнаруючы відавочныя і вывучаныя факты і знойдзеныя артэфакты.  


Усё, што было ў наяўнасці да пачатку 18-га стагоддзя -- спрэс казкі і байкі пра таго або іншага правіцеля далёкага і не вельмі далёкага мінулага. Як правіла, гэта цары, фараоны, жрацы, шаманы ды іншыя як сапраўдныя, так і падчас  прыдуманыя персанажы людзей і звышчалавекаў. Летапісы тых часоў апавядаюць пра падзеі, што з імі звязваліся.


Рэлігія як падаснова ўсёй гістарычнай навукі.


Хрыстос, самы першы Будда і іншыя будды,  розныя прарокі ды іншыя людзі -- гэта ўсё гістарычныя персанажы, якія з вялікай верагоднасцю жылі і кіравалі людзьмі на пэўнай тэрыторыі ў пэўны гістарычны час. Кожны правіцель  кожнай гістарычнай эпохі імкнуўся прапаведаваць свайго "цара-бога" не толькі на сваім кавалку Зямлі, але і па-за яго межамі.


У Еўропе і на Блізкім Усходзе ў часы  Старажытнага  Рыма асабліва адзначыліся прапаведнікі-семіты рымскай усходняй правінцыі Юдэі. Яны ўзнеслі свайго мясцовага правіцеля з мястэчка Назарэт Ісуса Хрыста, які жыў на мяжы нашай эры, да ўзроўню чалавека-бога. А сабе  потым прыдумалі іншую рэлігію і філасофію жыццёвага выжывання -- юдаізм.


Ісус Хрыстос -- гэта ў старажытнарымскай правінцыі Юдэі, на мяжы нашай эры. А вось прарок Магамет(Мухамед) -- гэта ўжо ў Азіі. І на некалькі стагоддзяў пазней, ужо пасля распаду Рымскай імперыі, а таксама некалі магутных Персіі і Вавілона.


Прапаведнікі чалавека-бога Ісуса Хрыста ва ўсіх яго адценнях дзейнічалі і на Усходзе, і ў Сярэдняй Азі, і ў Індыі... Але  ўцюхаць мясцовым народам і іх  кіроўнай эліце Ісуса Хрыста ў якасці Бога ім не ўдалося.


У Кітаі, Карэі, ў Індыі прапаведнікаў  "сына Божага Ісуса Хрыста" або выганялі, або каралі смерцю за "пасяганне на мясцовыя жыццёвыя ўстоі і традыцыі".


На працягу стагоддзяў (ці тысячагоддзяў?) існавання чалавецтва людзі, набліжаныя да правіцеля на той ці іншай тэрыторыі Зямлі(шаманы, "прарокі"  ды інш.) стваралі сабе і навакольным людзям таго ці іншага Бога ці багоў. І такім  чынам ў грамадскай свядомасці насельнікаў пэўных тэрыторый Зямлі ствараўся і перадаваўся з пакалення ў пакаленне той або іншы Бог і яго вобраз.  


Беларусы, як і іншыя цывілізаваныя нацыі і народы, у пераважнай бальшыні сваёй зараз  не вераць у Бога. Але, тым не менш, даволі вялікая частка людзей намінальна лічаць сябе хрысціянамі. Бо маюць у сваёй падсвядомасці тысячагадова насаджаны гвалтам, крывёю і агнём  вобраз Бога ў выглядзе  прыйшоўшага на Зямлю богачалавека Ісуса Хрыста.  Так бы мовіць, Ісуса Хрыста як чалавека-Бога, які, калі ў яго паверыць, можа збавіць людзей ад усіх здзейсненых імі дрэнных і вельмі дрэнных  учынкаў (злачынстваў). І тым самым паспрыяе ўратаванню іх  "нябеснага" жыцця пасля фізічнай смерці на Зямлі.  


Сучасныя людзі  маюць таксама ў якасці божага вобразу і адпаведнай яму рэлігіі прасветленных і пранізаных асаблівым   "духам"  людзей -- Буддаў. Галоўным сярод іх лічыцца  Будда Шакьямуні. Буддызм сёння з'яўляецца трэцяй па колькасці прыхільнікаў  сярод  людзей монатэістычнай рэлігіяй.


А вось другой сярод іх з'яўляецца мусульманская рэлігія -- самая позняя, а, значыць, і самая маладая сярод сусветных  монатэістычных рэлігій. І ў ісламе, згодна некаторым тлумачэнням, ёсць месца і  Ісусу Хрысту -- у выглядзе прарока Ісы...


А яшчэ сённяшнія людзі ў розных кутках Зямлі ў залежнасці ад ступені свайго развіцця вераць у сотні іншых багоў, "духаў" і г.д.    
 


І ўсё гэта існуе з-за страху чалавека перад смерцю, з-за яго няспынных пошукаў сэнсу жыцця.  І, вядома, ва ўгоду сваім правіцелям-палітыкам, што ўладараць на тым ці іншым кавалку Зямлі.  З гэтага пункту гледжання  любая рэлігія -- найвялікшае зло для чалавецтва, аснова амаль усіх войнаў паміж рознымі народамі, тэрарыстычных актаў ды іншых жахлівых праяваў паводзінаў хомасапіенса, якія могуць спарадзіць канфлікт цывілізацый.


Са старажытных часоў атачэнне правіцеля, г.зн. адданыя яму заможныя і больш разумныя людзі -- так званыя "прарокі", жрацы, шаманы ды інш., а насамрэч -- прапаведнікі-ідэолагі правіцеля забяспечвалі разам з яго узброенай аховай  непахіснаць яго ўлады. Улада правіцеля сцвярджалася як дар і воля Бога.


Часам і сам правіцель на той або іншай тэрыторыі   абвяшчаў сябе Богам, нашчадкам ці пасланцом ад  Бога. І вось такі падыход да свайго жыцця сцвярджаўся ў галовах людзей з года ў год, з веку ў век. І  не толькі з дапамогай слова, але й Закона і жорсткай сілы.


Сцвярджэнне адбывалася праз войны і гвалт, праз  распяцце на крыжы і праз гільятыну, праз адсяканне галавы і спальванне людзей на вогнішчы, праз пасадкі на кол і закідванне камянямі...   Дзікунскімі, вычварнымі спосабамі правіцелі на той або іншай тэрыторыі насаджалі  сваю уладу. Уладу над іншымі людзьмі праз страх  з выкарыстаннем жорсткай сілы і рэлігійнага  цемрашальства.


Хрысціянства, мусульманства, у меншай ступені  буддызм ды іншыя рэлігіі і веравызнанні тармазнулі развіццё чалавечай цывілізацыі і навукі на сотні гадоў. Каб не рэлігійнае цемрашальства -- электрычнасць, інтэрнэт, айфоны ды айпады з'явіліся б на тысячу гадоў раней.З-за страху перад смерцю і па іншых прычынах рэлігійнае цемрашальства трывае сярод людзей і дагэтуль. Асабліва агрэсіўна паводзяць сябе зараз прадстаўнікі самай позняй і самай маладой з сусветных рэлігій -- ісламу.


Як ужо зазначалася вышэй,  усё гэта можа спарадзіць на Зямлі  канфлікт цывілізацый і нават знішчыць чалавецтва.  Калі, вядома, разумныя палітыкі цывілізаваных краінаў не адумаюцца. І рашуча, праз Закон і Канстытуцыю не забароняць  будаўніцтва новых мячэцяў, цэркваў ды іншых культавых рэлігійных будынкаў. Хаця б па прыкладу Швейцарыі.

                          Заканчэнне будзе.


Смертный приговор с отсрочкой исполнения. 17.09.2018

Исполнителям под условными фамилиями Петров и Боширов, пытавшимся убить в анлийском Солсбери химическим способом экс-сотрудника российской военной разведки полковника Сергея Скрипаля, был дан последний шанс.


И они этот шанс упустили. Более того, выставили себя на всемирное посмещище, изображая  в интервью телеканалу RT невинных, трясущихся от страха российских туристов-бизнесменов, закосивших под геев и приехавших "оторваться" в Лондон и, почему-то, ещё именно в Солсбери.


Попытка оправдаться перед смертью?Владимир Путин почти таким же образом, как и  "паханы на зоне", предоставил возможность своим агентам под условными фамилиями Петров и Боширов оправдаться перед смертью. Оправдаться за провал задания по ликвидации перебежчика, экс-сотрудника российской военной разведки полковника Скрипаля.


Некоторые политические аналитики(Юлия Латынина и др.) с сарказмом намекают, что этих двух проваливших задание российских шпионов Путин всё же помилует. И назначит, к примеру, депутатами в Думу, как сделал это в отношении Андрея Лугового.


Но, на мой взгляд, путь в Думу для этих двоих, проваливших задание ГРУшников, уже заказан, т.е. закрыт навсегда. Ведь в отличие от них Луговой и его напарник Ковтун всё же выполнили задание -- отравили и убили с помощью радиоактивного полония бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.


И весь мир, мы все в режиме он-лайн в 2006-м году  были свидетелями того, как Александр Литвиненко три недели умирал. Умирал на глазах всего мира мучительной смертью -- к неописуемой тайной радости главного заказчика его убийства.Автор этих строк   достаточно подробно изучил доступные в переводе на русский язык материалы Её Величества Высокого суда правосудия Англии(Высокого суда Лондона -- в русскоязычном обиходе) по делу отравления и убийства Александра Литвиненко. В них все действия убийц очень чётко, практически по минутам расписаны и описаны, а оставленные существенные для раскрытия дела следы преступления тщательно зафиксированы.


К примеру, были отслежены и установлены поминутно и посекундно все телефонные соединения Лугового и Ковтуна с  агентами и др.лицами в период их пребывания в Великобритани, зафиксированы оставленные ими следы полония в суши-баре, где они отравили Литвиненко, в  гостиничном номере, где они останавливались, т.е на полотенцах, в отверстиях раковин умывальника,  унитаза и т.д.


И после всего этого высшее политическое руководство России продолжало и продолжает до сих пор врать о, якобы, "недоказанности" вины России и её граждан Лугового и Ковтуна в организации убийства и убийстве Литвиненко с применением ядерных материалов, о "политических кознях" Лондона в отношении Москвы и т.д.


И ещё. Для непосвящённых в нюансы  "дела Литвиненко" кое-что поясню. К примеру: почему сопровождавшего на спецзадание Андрея Лугового г-на Дмитрия Ковтуна не назначили в Думу?  Ответ прост:  потому, что он (по незнанию или из-за  неумелого обращения с радиоактивным материалом --полонием-210) серьёзно пострадал.  И, к тому же, Ковтун не был кадровым фээсбэшником,  а лишь сотрудником российского Минобороны.

Ковтун  подхватил приличную дозу радиоактивного облучения полонием. И для его здоровья та поездка в Англию  в  паре  с  чекистом Луговым " на футбольный матч" могла вообще оказаться роковой.


Как бы там ни было, но Луговой и Ковтун хоть и засветились и наследили, но выполнили спецзадание -- убили изощрённым способом перебежчика Литвиненко. Чего не скажешь о Петрове и Боширове. Более того, эти "спецы" из ГРУ Петров и Боширов даже не удосужились внимательно прочитать надписи на баке, куда они выбросили флакон от духов с "Новичком" после того, как распылили часть его содержимого на дверные ручки дома Скрипаля в Солсберри: бак оказался не для муссорных отходов, а для сбора гуманитарной помощи для малоимущих.


Ужасным последствием проявленной небрежности,  явно нежелательной для России и её спецслужб дополнительной тяжкой уликой от совершённого преступления стала смерть британской подданой Дон Стерджес, а также отравление её спутника Чарли Роули.  Они, к своему несчастью, нашли в баке для сбора гуманитарной помощи  выброшенный российскими  "туристами-спецами"  флакон "духов" с  нервно-паралитическим веществом "Новичок". И воспользовались им...
Такой поворот событий, по идее, должен повлечь за собой применение к России и её правительству самых серьёзных за всю историю экономических и политических санкций, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Но как будет на самом деле -- увидим в ближайшие месяцы.

   
Как бы там ни было, а смертный приговор в отношении незадачливых сотрудников ГРУ РФ под условными фамилиями Петров и Боширов, полагаю, уже вынесен. И его исполнение уже не за горами. Вряд ли Владимир Путин простит им проявленную  небрежность и, так сказать, иные "прегрешения", от которых уже толстым слоем дерьма измазан имидж "конторы дьявола", как многие именуют российские ведомства под вывесками "ФСБ" и "ГРУ".

Сроки приведения приговора в исполнение зависят от того, как скоро в ФСБ прояснят остальные детали "дела Скрипалей". И, соответственно, насколько серьёзно засветилась группа прикрытия, курировшая эту спецоперацию ФСБ. Ведь группа  состояла(согласно некоторым уже известным информационным утечкам) из четырёх человек. И среди них есть  сотрудники (видимо, уже бывшие) российского дипломатического представительства в Лондоне.


Нет никаких оснований полагать, что Владимир Путин назначит в Думу или иным образом поощрит незадачливых исполнителей спецзадания по убийству Скрипаля. По очень простой причине.


Во-первых, не выполнили задание: Скрипаль остался жив. А во-вторых, уход Владимира Путина и в его лице всей России как государства в полную несознанку с дальнейшим применением понтов,  бравурности( мол, смотрите, я такой крутой, мне всё нипочём, а все вокруг, включая Штаты,  трепещите,  лучше и чутче(!), от слова "чутко") прислушивайтесь к моему "корешу" Дону Трампу) -- такое поведение для Путина будет в нынешней ситуации  сродни самоубийству.


Впрочем, я могу ошибаться. Ведь пока не наблюдается на мировом политическом небосклоне жёстких, принципиальных и последовательных политических лидеров уровня Рональда Рэйгана и Маргарет Тэтчер.  А что мы имеем?  "Трампнаш"? И ещё милых и интеллигентных пожилых дам в лице Терезы(Мэй) и Ангелы(Меркель)?


Так ведь именно он, Трамп и его люди в американской администрации, в силу всех имеющихся у них возможностей и полномочий совместно с российскими лоббистами по всему миру и агентами всех мастей и оттенков стараются всячески саботировать введение реальных, самых жёстких санкций в отношении России и её руководства.


О неизбежности "жесточайших" санкций.


Смею разочаровать всех поклонников В.Путина,  "крымнашистов" и прочих больных "русским миром" людей: существенное усиление санкций в отношении России неизбежно.

Продолжать Владимиру Путину и его окружению так издеваться и троллить Британию и Соединённые Штаты высший американский политический истеблишмент  уже врядли позволит.  Несмотря на наличие  в самих Соединённых Штатах  серъёзного российского лобби и фактора  "Трампнаш".  


Старушку Европу в расчёт пока не берём. Ибо она, по моему глубокому убеждению,  давно и прочно  лежит под Россией.  И превратилась в беспринципную, зависящую от России и российских энергоносителей  "старушку без зубов".


А вот  США  и Британия в нынешней ситуации просто обязаны ввести самые жесткие санкции в отношении России и её руководства. И вот почему.

Это следует из всей логики развития событий и  процессов последних лет. Ответственность России и её руководства должна наступить за  действия, связанные с применением радиоактивного(убийство Литвиненко в Лондоне, 2006г.) и химического оружия(отравление Скрипалей и гибель британской подданой г-жи Стерджес, 2018г.).  


Россия  и её руководство также должны ответить   за совершение под прикрытием государства иных агрессивных и террористических актов. Это и военное вторжение в Украину с захватом(аннексией) Крыма и оккупацией части Донецкой и Луганской областей Украины, 2014г., и убийство экс-президента Чечни Зелимхана Яндарбиева в Катаре,2004г., и сбитие малайзийского "Боинга" в небе под Донецком, 2014г., и убийство лидера российской оппозиции, бывшего первого вице-премьера Бориса Немцова, 2015г...  Этот перечень можно продолжить.


Полагаю, что и лично в отношении Владимира Путина, и всей его команды, превратившей Россию в своеобразную корпорацию, организующую и спонсирующую терроризм с применением радиоактивного и химического оружия, будут применены новые, самые жёсткие в новейшей истории санкции.


И связаны они будут, помимо всего прочего, также с арестом находящихся за рубежом, в офшорах,  финансовых активов  российской клептократии.  Эти активы, как правило, оформленны на держателей, связанных с окружением Путина. И пока эти финансовые активы будут принадлежать правящей российской властной верхушке -- ничего серьёзного в России не произойдёт.


Итак, подводя некоторый итог вышесказанному, можно с большой долей вероятности предположить следующее:  так называемый пресловутый, уворованный у России и её народов за время правления Владимира Путина триллион долларов после "дела Скрипалей" может быть арестован(обездвижен, заморожен)...


Даже точный термин не подобрать, так как такого в мировой истории ещё не было.


Жертва гибридной войны 09.08.2018

В украинской тюрьме за подготовку к террористическому акту находится депутат Верховной Рады Украины и Герой Украины  Надежда Савченко.


Вся история с этой девушкой --  ещё один яркий пример ведения гибридной войны России против Украины.


Вместо психической реабилитации после 2-годичного  фсбэшного плена  эту девушку сразу окунули в лучи  славы,  фанфар  и медных труб.  Её холерический и взрывной  тип характера в ФСБ использовали по полной. И блестяще поработали.


Испробовав психологические методы воздействия на пленницу и, возможно, психотропы(ведь она не 2 года голодала -- да и голодовка была странной на фоне её постоянно свежего  лица) -- российские спецы достигли результата.


Мне, изучавшему судебную психиатрию и судебную психологию, это было изначально хорошо видно по поведению Надежды Савченко. Если почитать кое-что  о  таком диагнозе,  как "шизофазия", который может возникнуть у холерических типов людей вследствие  постоянного стресса и воздействия психотропов,   то  некоторые детали поведения незадачливой пленницы  даже для неспециалиста станут очевидными.  Савченко находилась в плену у российских спецслужб, находясь  в постоянном стрессе, в психическом состоянии между жизнью и смертью.  И с перпективой  постепенной  утраты здоровья и медленного  загнивания в российской тюрьме.   Ну,  так или почти так,  как ныне это происходит  в  тюремной российской тундре   с украинским  режиссёром Сенцовым.


Савченко выбрала иной путь, а именно:  пошла на незримое, может  даже не вполне осознанное сотрудничество  с  ребятами из  ФСБ.  Ради выживания любой ценой.  То есть фактически  ради того, к  чему  её  почти все призывали.  


И довольно странно то,  что это мало  кто заметил.  Не видели это  и  те  из украинского политического истеблишмента,  кто под фанфары обмена(освобождения) вручали ей награды и депутатский мандат.  Забыв при этом ещё раз посмотреть и изучить детали её поведения.  Например, такие: она вела себя странно, показывая в суде неприличные жесты, босо ходила на виду у телекамер(это не совсем естественно для нормального человека), ну и т.д.

Теперь Надежда Савченко сидит в украинской тюрьме за подготовку к теракту. И взывает к президенту США Дональду Трампу, твердя о своей невиновности...

В этой ситуации мне видится решение возникшей проблемы следующим образом: осуждение Савченко к условному сроку за подготовку к теракту в не вполне адекватном( не по её вине) состоянии с лишением её депутатского мандата.


А затем её следует  отправить на психологическую реабилитацию в  санаторий как жертву российской гибридной войны в Украине.


Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ. 19.07.2018

Артыкул пад назовам "Уроки украинского" стаўся апошнім артыкулам Паўла Шарамета на заснаваным ім сайце "Беларускі партызан".


Асабіста адзначу, што інфармацыйнае дзіця Паўла Шарамета, сайт "Беларускі партызан" і на сёння застаецца, бадай, адзіным  у  Беларусі абсалютна дэмакратычным, незалежным,  непадцэнзурным грамадска-палітычным інфармацыйным інтэрнэт-рэсурсам.  


Мне вельмі цікава было сачыць за эвалюцыяй палітычных поглядаў Паўла Шарамета. І падчас пакідаць запісы і каментары пад ягонымі тэкстамі(да блакіроўкі сайта такая опцыя для чытачоў была магчымай).


Не ведаю, ці паспеў Павел Шарамет прачытаць мой апошні каментар. Ці, мо калі дакладней, параду,  што я змясціў пад ягоным, як аказалася, апошнім у жыцці артыкулам "Уроки украинского".  Гэта было 19 ліпеня 2015 года -- за дзень да ягонай гібелі.


Для кожнага,  хто  чытае мае тэксты на "Беларускім Партызане", мяркую, парада мусіць быць карыснай. Прычым незалежна ад узроўню валодання і карыстання ў паўсядзённым жыцці беларускай мовай. Таму   няблага было б  перадаць яе сэнс сябрам і знаёмым,  распасюдзіць  праз сацыяльныя  мярэжы ў інтэрнэце.


20 ліпеня -- чорны дзень календара ў найноўшай гісторыі Беларусі. Чорны, так бы мовіць, у квадраце. У гэты дзень у 2016-м  у Кіеве забілі Паўла Шарамета.


І ў гэты ж дзень -- 20 ліпеня 1994-га ў Вярхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь інаўгуравалі, г.зн. афіцыйна, праз прыняцце прысягі ў парламенце прывялі да ўлады ў якасці прэзідэнта  дырэктара саўгаса "Гарадзец" на Шклоўшчыне і шэраговага дэпутата  Аляксандра Лукашэнку...

Тэкст майго апошняга каментара-парады Паўлу Шарамету ( і ўсім рускамоўным беларусам) .


Перайсці на мову мінуючы трасянку амаль немагчыма. Таму не трэба баяцца пабыць нейкі час "дземянцеем". Павел Шарамет толькі зараз гэта зразумеў. А калі б ён і такія як ён зразумелі гэта ў 1994-м, і каб яго "Праспект" на БТ быў  з самага пачатку на мове -- упэўнены -- Лукашэнка не пратрымаўся б і 2-х гадоў.

Сярод рускамоўнай паліт. эліты таго часу першым сярмяжную праўду, што МОВА- аснова ўсёй палітыкі ў Беларусі, зразумеў В.Ганчар. Але каб ён зразумеў гэта крышачку раней -- не зрабіў бы стаўку на калгаснага "недабеларуса", якая аказалася цаною ў жыццё.

А слова ТРАСЯНКА і так сваёй назвай дае мазгам такі пасыл, што спачатку цябе патрасе нейкі час, з цябе некаторыя не надта далёкія людзі будуць насміхацца перш чым ты засвоіш мову і будзеш на ёй размаўляць.


Лже-праздник как утеха для диктатора. 03.07.2018

3 июля  2018г. некогда бывший директор захудалого совхоза,  а с 1994г.-- наш бессменный правитель  Александр Лукашенко отметил свой  очередной  "день независимости".  По всей видимости, один из последних в его жизни.


Вместе с придворной  чиновничьей челядью и мобилизованной с помощью вертикали власти подневольной массой общественных активистов наш  седовласый,  военно-наряженный  "лучезарный" правитель на сей раз  выглядел как-то уныло.  А произнося спич  с трибуны у стелы,  упомянул  "братскую  Россию  и наших  китайских стратегических партнёров". И побоялся заикнуться о братской Украине,  ведущей войну  за независимость  с "его  братской Россией".


Наш бессменный  седовласый вождь, как  мне  показалось, созерцал и военный парад, и представление изгалявшихся перед его взором танцоров, спортсменов и физкультурников как-то отстранённо и равнодушно.


До Северный Кореи не дотягивает.


Глядя по "зомбоящику" сие празднество с красно-зелёными и жёлто-золотистыми полотнищами знамён, меня не покидало чувство какой-то сюрреалистической фантасмагории:  неужели это всё происходит у нас, в Беларуси?  Но, посмотрев в интернете северокорейский масштаб парадных представлений  в честь тамошнего "солнцеподобного" вождя Ким Чен Ына,  вынужден констатировать: до Северной Кореи наше представление пока не дотягивает.  И вряд ли уже дотянет.


Северокорейский Ким при помощи "братской России" создал какое-никакое, но ядерное оружие. И его ракеты с ядерной начинкой способны достать по-крайней мере столицу соседней Южной Кореи  город Сеул и, вполне возможно, американские военные объекты в том регионе планеты. А раз так, то даже всемогущей Америке приходится считаться с северокорейским "жировиком".  А американскому президенту Дональду Трампу  пришлось даже встречаться с Ким Чен Ыном и вести переговоры о ядерном разоружении.

На фоне северокорейского молодого и упитанного вождя наш старый и обрюзгший беларусский правитель  представляет сегодня в мировой политике разве что бледную тень московского Кремля. Впрочем, как и вся Беларусь в  её нынешнем состоянии. К сожалению, мы имеем квази-независимое государство с чуть модернизированными символами и гимном коммуно-советской эпохи.


И в нашем квази-независимом государстве ( этаком "куске Земли" по определению самого Лукашенко) проживает пока не народ, не нация, а население.  То есть обыватели.  Или просто люди, не помнящие, не знающие и пока не желающие(или боящиеся?) знать свою правдивую историю, свои корни, своих предков. Короче,  обезличенная человеческая масса, которая, к тому же , унижена и запугана, вследствие чего  ею  достаточно легко управлять.

Этой массе лишь однажды, в 1994-м, по недомыслию нарождавшейся тогда политической элиты позволили избрать себе в вожди председателя захудалого совхоза. И с тех пор из-за  антинациональной политики своего совхозного вождя беларусское население вместе со своим "президентом" почти отреклось как от своего родного беларусского языка в пользу языка соседней державы-метрополии, так и от всего того, что составляет атрибуты независимого государства, т.е. национальных герба, флага и гимна.


Население Беларуси, увы, при правлении Лукашенко по-прежнему остаётся индифферрентным к своей подлинной истории, языку, к своей культуре.  А, стало быть, и к своей государственной независимости. Поэтому  многие беларусы вместе со своим совхозным вождём и его окружением по прежнему празднуют фейковый  "день независимоти 3 июля".  Якобы, 3-го июля 1944года город Минск(а, значит, и вся Беларусь по мнению "историка Лукашенко") были, якобы, "освобождены от немецко-фашистских захватчиков".


3 июля 1944года.


Действительно, есть исторические свидетельства, что 3 июля 1944г. передовые танки наступающей Красной армии СССР ворвались на окраину нашей столицы -- города Менска(на польский манер -- Минска). Но!  Что было потом?


А потом был сплошной кошмар!  В буквальном смысле наша столица и её население пережили неделю сущего ада.  Увы, уже нет в живых свидетелей тех ужасающих, варварских бомбардировок советской авиацией нашей столицы -- города Менска.  Авиабомбардировки сменялись массированным артобстрелом. И в результате такого "освобождения", которое продолжалось неделю -- до 11 июля 1944г., город Менск был практически превращён в руины.


Примечателен такой факт: немцы практически полностью покинули Менск 6-7 июля 1944г.  А бомбардировки и артобстрелы беларусской столицы продолжались ещё  аж четыре(!) дня. Естественно, что погибших людей среди мирного, пережившего оккупацию, населения  города Менска никто не считал. Как, впрочем, и потерь среди наступающих подразделений Красной армии.


Кстати. В 1944 году для вооружённой борьбы против  Красной армии десятки тысяч беларусов, в том числе и жители Менска, особенно молодёжь, вступили в ряды Беларусской краёвой обороны(БКА). Об этих фактах коммуно-советская пропаганда предпочитала умалчивать.

К концу апреля 1944г. в Беларуси  было сформировано 39 пехотных, 6 саперных батальонов и 1 кавалерийский эскадрон. Личный состав Беларусской Краёвой обороны насчитывал 21700 офицеров, унтер-офицеров и рядовых. А "общая численность частей БКА, по некоторым данным, составляла более 30000 человек, из них примерно 20000 новобранцев"( эти явно заниженные данные -- из русской википедии --П.Зн.).

Вышеприведенные исторические факты и цифры свидетельствуют о том, что в 1994-м многие беларусы боялись возвращения советской власти и сталинских рабских, античеловеческих порядков. Большинство населения Беларуси, пережившего немецкую оккупацию, понимало, что его ждёт с возвращением Советов, а именно: почти поголовные допросы в НКВД, обвинения в пособничестве немецким оккупантам, тюрьмы, ссылки и расстрелы.


Здесь уместно привести слова об СССР и советской власти  легендарной балерины ХХ века, пережившей ту войну, Майи Плисецкой. Вот цитата из её интервью (доступно в YouTube): "Коммунизм и социализм лично для меня -- это хуже фашизма!"


А в частных беседах М.Плисецкая, как и многие прославленные деятели искуства, литературы и науки эпохи СССР высказывались о советской власти и методах истязаний в застенках НКВД ещё жёстче. Известный термин "Гестапо отдыхает" -- это в отношении советского НКВД, которое на допросах опускалось до такой варварской низости и саддизма, что немцы из СС и Гестапо просто не могли вообразить. И, соответственно, применять в силу своего иного, более высокого восприятия человека как живого разумного существа. Впрочем, это отдельная тема.


Вопрос к празднующим волонтёрам.


В связи с вышеизложенным хотелось задать г-ну Лукашенко и его "дроздовской придворной властной челяди" вопрос: "Чего празднуете?". Но отчётливо понимаю, что рождённым "совками" и желающим умереть таковыми подобные вопросы задавать бесполезно.


А вот тем  молодым парням и девушкам, выросшим и повзрослевшим в эпоху правления Лукашенко, так называем "волонтёрам" в красных одеяниях, с красно-зелёными и жёлто-серебристыми  полотнищами, почти месяц тренировавшимся бегать "змейкой и по кругу", чтобы потом  станцевать на параде перед  взором "Солнцеликого", я этот вопрос задаю.


Хотя бы для того, чтобы им, мобилизованным за скудные коврижки или из-за страха, стало немножечко стыдно. За своих дедов и прадедов, за свою Беларусь.


Чтобы они, эти активисты БРСМ и прочих провластных структур, хоть немного призадумались: а стоит ли всё это лицедейство на потеху  совхозного диктатора ломанного гроша? Стоит ли из-за этого тратить впустую своё драгоценное время? И, вдобавок, ещё мешать проезду  авто и велосипедистам на участке в центре Минска? Ну, там, где всегда центр празднества, т.е. у стеллы, напротив  военного музея-заповедника.О празновании настоящего Дня Независимости.


День Независимости Беларуси должен широко праздноваться, ибо это главный государственный праздник. Но праздноваться должен настоящий День Независимости, т.е. исторически обоснованный. И отмечать и праздновать Независимость нашего государства нужно с национальными историческими бело-красно-белыми знамёнами Беларуси и гербами  "Погоня".


То, что мы  видим сейчас -- это сплошной фейк эпохи правления Лукашенко. Нынешняя красно-зелёная мишура, близкая к исламским традициям, разбавленная жёлто-золотистыми цветами знамён, дабы показать "его Солнцеликость" -- всё это искуственно срежиссировано. На потеху  нашему правителю.


И в скором времени весь этот  фантасмагорический фейк с празднованием так называемого "дня независимости 3 июля"  должен кануть в Лету. И остаться для изучения историкам в качестве кино-видео и фотоматериалов эпохи правления Лукашенко.

Если Беларусь сохранится как независимое государство, то беларусы и весь беларусский народ будут праздновать исторический День Независимости 25 марта.


А не нынешний, придуманный нашим бессменным правителем-диктатором себе на потеху.

Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.3-я). 23.06.2018

У трэцяй,  заключнай частцы свайго аповяду пра Генеральнага Камісара Беларусі часоў другой сусветнай вайны(1941-1943гг.) Вільгельма Кубэ майго чытача чакаюць цікавыя факты і, магчыма, нечаканыя для некаторых мае ўласныя высновы.  


Пастарайцеся ўважліва прачытаць досыць доўгі тэкст да канца. А я ў сваю чаргу паспрабую лагічна, зыходзячы з вядомых мне фактаў і сведчанняў Антона Шукелойца данесці тое, што мне вядома адносна  стаўлення Кубэ да габрэйскага пытання.


А таксама распавяду пра некаторыя цікавыя акалічнасці спецаперацыі па ліквідацыі Вільгельма Кубэ.


Але перш чым распавесці пра эвалюцыю поглядаў Кубэ ў адносінах  да габрэяў і, ўвогуле, да габрэйскага пытання, лічу неабходным нагадаць пра некаторыя факты з яго біяграфіі.


Вільгельм Кубэ: факты з біяграфіі.Пасля сканчэння ў Сілезіі(Германія) гуманітарнай гімназіі, а потым і Берлінскага ўніверсітэта Вільгельм Кубэ напярэданні Першай сусветнай вайны ў 1912годзе пачаў сваю журналісцкую кар'еру ў двух кансерватыўных выданнях(газетах) Германіі. У адным з іх ён быў рэдактарам, а ў другім -- вядучым журналістам.


Пасля паразы Германіі ў Першай сусветнай вайне(1918г.) Кубэ актыўна далучыўся да палітычнай дзейнасці. Так, у прыватнасці, ён займаў пасаду Генеральнага сакратара Сілезкага аддзелу Касерватыўнай партыі Германіі.  З'яўляючыся прыхільнікам ідэй Отта фон Бісмарка, Кубэ заснаваў суполкі "Саюз Бісмарка" і "Бісмарк-югенд".

Вільгельм Кубэ адначасова з'яўляўся і рэлігійным хрысціянскім актывістам, бо яшчэ са студэнцкай лавы ў Берлінскім універсітэце паглыблена вывучаў біблію і звязаныя з хрысціянствам пытанні. У рэлігійным пытанні Кубэ прытрымліваўся ідэяў рэфармацыі хрысціянства паводле запаветаў Марціна Лютэра.


Вільгельм Кубэ заснаваў адну з першых  ў Германіі лютэранскую хрысціянскую  суполку  культурна-асветніцкага і палітычнага зместу пад назовам "Нямецкія хрысціяне".  Гэтую арганізацыю можна па праву лічыць тым вытокам і тым ручаём, з якога  паўстала сучасная нямецкая хрысціянская дэмакратыя.

Дый, у пэўным сэнсе, і Беларуская хрысціянская дэмакратыя таксама. І, на мой погляд, Паўлу Севярынцу варта было б аб гэтым факце хаця б узгадаць у сваёй кнізе.

У чарговы раз падкрэслю: без усёй дзейнасці Вільгельма Кубэ на пасадзе Генеральнага Камісара Беларусі ў 1941-1943гг. сёння весці гаворку пра існаванне Беларусі як дзяржавы было б увогуле немагчыма.


Пасля прыходу да ўлады Адольфа Гітлера дзеля далейшага кар'ернага росту Вільгельм Кубэ далучыўся да Нацыянал-сацыялістычнай нямецкай рабочай партыі(НСДАП). І нават уступіў у СС(білет №114771).


Але даволі хутка, у 1936 годзе Вільгельм Кубэ быў выключаны з СС, а таксама  пазбаўлены ўсіх партыйных пасадаў. І ўсё  быццам бы з-за напісанай ім ананімкі з выкрываннем габрэйскіх сувязяў і каранёў Вальтэра Буха.

А насамрэч -- з-за глыбокага расчаравання і ідэйнага канфлікту, звязанага з габрэйскім пытаннем. Канфлікт з адным з кіраўнікоў НСДАП, галоўным суддзёй партыі і галоўным змагаром з усімі "юдамі"(габрэямі)  Вальтэрам Бухам мог вельмі дорага абысціся Вільгельму Кубэ.


Але яму пашанцавала.  У 1936-м ад канчатковай расправы Вільгельма Кубэ ўратаваў Адольф Гітлер.


Да самага свайго прызначэння на пасаду Генеральнага Камісара Беларусі ў 1941-м Вільгельм Кубэ заставаўся фактычна беспрацоўным журналістам-фрылансэрам і шэраговым дэпутатам Бундэстагу ад НСДАП, куды быў абраны ў 1938-м па "спісу фюрэра".  


Як ужо згадвалася, Гітлер яшчэ з часоў Першай сусветнай вайны быў абавязаны фактычна сваім жыццём і свабодай  маладому журналісту і хрысціянскаму актывісту Вільгельму Кубэ.


Як і многія прадстаўнікі нямецкай інтэлігенцыі 30-х гадоў ХХ стагоддзя, Вільгельм Кубэ балюча ўспрымаў і адчуваў несправядлівасць Версальскіх пагадненняў, якія прыніжалі Нямецкую дзяржаву і нямецкую нацыю. Таму, наслухаўшыся палымяных прамоваў Адольфа Гітлера, амаль усё насельніцтва Германіі праніклася ідэямі рэваншу і аднаўлення велічы Германіі ў яе  геапалітычным супрацьстаянні з Брытаніяй і Францыяй.


А як чалавек-інтэлектуал з умеранна рэлігійным светапоглядам на жыццё, Вільгельм Кубэ, вядома, спрабаваў у першыя гады гітлераўскага кіравання шукаць самастойна адказы на складаныя і  незразумелыя пытанні. Галоўным з якіх было такое: "Хто вінаваты ў тым, што Германія апынулася ў прыніжаным стане?"


І шмат у чым дзякуючы палымяным прамовам фюрэра Адольфа Гітлера, Кубэ знайшоў вельмі просты адказ на яго: ва ўсім вінаватыя габрэі!


Яны, габрэі, маўляў, згодна той жа бібліі, раней прадалі самога бога Ісуса Хрыста за "трыццаць срэбнікаў".  Ну а потым, праз стагоддзі, і ўсю Германію і арыйскія нацыі прынізілі.


Па гэтай прычыне некаторы час( 1934-1936гг.) Вільгельм Кубэ быў перакананым антысемітам і ледзь  не ідэолагам  антысемітызму ў НСДАП.


Але як разумны і адукаваны чалавек, інтэлектуал, Кубэ хутка зразумеў памылковасць сваіх поглядаў.  Бо ў наяўнасці пабачыў жорсткі беспрычынны пераслед, які чынілі гітлераўскія улады  ў адносінах да ўсіх без выключэння габрэяў. А сярод іх  выявілася шмат  сяброў Вільгельма Кубэ -- герояў Першай сусветнай вайны, кавалераў усіх крыжоў і дзяржаўных ўзнагародаў Германіі.

Недзе пасля 1936 году Вільгельм Кубэ рэзка мяняе свае погляды на габрэйскае пытанне ў адваротны бок. І ўжо ўсяляк дапамагае ратаваць габрэяў, наколькі гэта было магчыма у тых ўмовах.


І адначасова спрабуе выкрываць тых дзеячоў НСДАП, хто стаяў на чале арганізацыі габрэйскіх пагромаў. Такая вось кароткая перадгісторыя  ідэйнага канфлікту Вільгельма Кубэ  з вельмі уплывовымі палітыкамі ў кіраўніцтве НСДАП і Трэцяга рэйха Вальтэрам Бухам, Марцінам Борманам і Генрыхам Гімлерам.

Адносіны да габрэяў.


Адразу зазначу, што менскае габрэйскае гета дзякуючы прагабрэйскай палітыцы Кубэ непамерна разраслося і сталася (разам з львоўскім ва Украіне) найбуйнейшым  у Еўропе. Яно было знішчана ў хуткім часе пасля забойства Кубэ.

Усе два гады сваёй працы на пасадзе Генеральнага камісара Беларусі ў Вільгельма Кубэ ўзнікалі сур'ёзныя супярэчнасці па габрэйскаму пытанню з органамі СС і СД, якія фактычна яму не падпарадкоўваліся.


Органы бяспекі Трэцяга Рэйга(СС і СД) праводзілі спецаперацыі па знішчэнню габрэяў у рамках праводзімай палітыкі па канчатковаму вырашэнню габрэйскага пытання. Вільгельм Кубэ як мог гэтаму супрацьстаяў.


Грамадзянская адміністрацыя Беларусі на чале  з Кубэ,  апраўдваючы  перад кіраўніцтвам Трэцяга рэйха такое стаўленне да габрэяў,  усяляк спасылалася на недахоп працоўных рэсурсаў. А асабіста Кубэ ў сваіх лістах і данясеннях у Берлін на імя  рэйхсміністра Розенберга указваў яшчэ і на тое, што такія антыгабрэйскія дзеянні нямецкай улады наносяць ня толькі істотны ўрон эканоміцы Генеральнага Камісарыяту Вайсрутэніі(Беларусі), але й  таксама  падрываюць народны давер да нямецкай улады з боку карэннага арыйскага насельніцтва -- беларусаў.


За такое дзіўнае стаўленне да габрэяў за Вільгельмам Кубэ ў асяроддзі СС і часткі вайсковага камандавання Вермахта замацавалася мянушка "юдафіл" -- любімчык габрэяў.  


Шэф менскага Гестапа Курт фон Готберг разам з Генрыхам Гімлерам ды іншымі кіраўнікамі Трэцяга  рэйха з нецярпеннем чакалі таго моманту, калі ім усё ж удасца, нарэшце, пераканаць фюрэра Адольфа Гітлера ў тым, што Кубэ, маўляў,  "нікчэмны адміністратар-юдафіл".  Пасля чаго адправіць Кубэ  разам з яго памочнікам Янэцке на працу ў канцлагер у якасці ахоўнікаў.Карныя спецаперацыі Курта фон Готберга.Менскае СС разам з паліцыяй СД, нягледзячы на забарону габрэйскіх пагромаў з боку цывільных уладаў  Вільгельма Кубэ, тым не менш  самастойна праводзіла перыядычныя чысткі ў менскім габрэйскім гета. Бо мела асаблівы статус і, фактычна,  падпарадкоўвалася ведамству Генрыха Гімлера.


Дазвол на больш-менш маштабныя габрэйскія чысткі з  "санітарных ды іншых меркаванняў" (у менскім гета з-за яго перанаселенасці часта панаваў тыф ды іншыя інфекцыі)  кіраўніцтва менскага СС  на чале з фон Готбергам атрымлівала непасрэдна з Берліну.  


Але маштабныя габрэйскія пагромы СС праводзіла ў Менску толькі пасля атрымання ўказання з Берліну. І толькі на 1-е мая і на 7 лістапада --гадавіны бальшавісцкіх святаў.


У адрозненне ад фон Готберга, які прытрымліваўся  канцэпцыі "фізічнай утылізацыі заразных габрэяў", Вільгельм Кубэ даў дазвол  бургамістру Менска Вацлаву Іваноўскаму на стварэнне ў гета двух інфекцыйных бальніцаў, у якіх працавалі лепшыя габрэйскія дактатры.  


Да таго ж ў мэтах прадухілення эпідэмій у Менску   Кубэ дамогся таго, каб з Германіі ў гэтыя бальніцы пастаўляліся неабходныя медыцынскія прэпараты. Гучыць амаль неверагодна, але ж сапраўды так было.
 

З-за прагабрэйскай палітыкі адміністрацыі Вільгельма Кубэ колькасць габрэяў у менскім гета ў 1943-м пераўзыйшла ўсе магчымыя паказнікі, характэрныя для еўрапейскіх гарадоў. Вільгельм Кубэ з 1943г. ужо не даваў дазволу на прыём і пасяленне ў Менск новых партый габрэяў з Еўропы.  Іх ужо не было дзе размяшчаць: яны шчыльна туліліся не толькі ў сутарэннях(падвалах) дамоў, але й на гарышчах, прыбудовах і іншых гаспадарчых памяшканнях. Зімой з-за амаль пастаяннай адсутнасці ацяплення і электрычнасці ў дамах  менскага гета многія з габрэяў ледзь выжывалі ці проста замярзалі ўначы.  


Варта адзначыць, што ў 1943-м  чыгуначныя саставы з еўрапейскімі габрэямі, прадназначаныя для менскага гета, часта перанакіроўваліся прама ў Аўшвіц-Біркенаў(Асвенцым)...


Пра адну з прычын ігнаравання Халакосту.


Колісь, шмат гадоў таму адзін з маіх знаёмых габрэяў, даведаўшыся праўду пра  Вільгельма Кубэ, выказаў думку аб неабходнасці ўсталявання ў цэнтры Іерусаліму і Тэль-Авіву помнікаў Оскару Шындлеру і Вільгельму Кубэ  як ратавальнікам габрэйскай нацыі ва ўмовах нацызму.


Але, на жаль, у гэтым накірунку ўрадам Ізраіля так нічога і не зроблена й дагэтуль. І сённяшняе насельніцтва Ізраіля, як паказала праведзенае ў 1916 годзе  сацыялагічнае апытанне, ў пераважнай сваёй большасці нават  не ведае, хто такі Оскар Шындлер і дзе ён пахаваны.


І гэта нягледзячы на наяўнасць Інтэрнэту, шырокі паказ кінастужкі знакамітага рэжысёра  Стывена  Спілберга "Спіс Шындлера".  

Што ж тады казаць пра Вільгельма Кубэ, імя  якога  й дагэтуль амаль выкінута з гісторыі...


Дык і ці варта сёння здзіўляцца з'яўленню заяваў некаторых еўрапейскіх палітыкаў, якія амаль адкрыта адмаўляюць Халакост?


Міна як наканаванне лёсу.


У чэрвені 1943г. Вільгельм Кубэ даслаў чарговае данясенне ў Берлін на імя рэйхсміністра Розенберга з нагоды чарговага габрэйскага пагрому ў Менскім гета. У суправаджальнай цыдулцы Кубэ адзначаў, што лічыць такія дзеянні СС і СД, якія заканчваюцца массавым растрэлам габрэяў, бессэнсоўнымі і шкоднымі.


У сваю чаргу фон Готберг таксама пісаў дакладныя ў рэйхканцылярыю аб "ганебных учынках і паводзінах Кубэ", у якіх канстатаваў, што адміністрацыя Кубэ парвала ўсялякае супрапцоўніцтва з СС, што Кубэ -- нікудышні адміністратар і г.д.


Калі з гэтымі данясеннямі фон Готберга азнаёміўся шэф Гестапа Генрых Гімлер, ён накіраваў па інстанцыі паперы рэйхсміністру Альфрэду Розенбергу.  Розенберг, у сваю чаргу, накіраваў у Менск свайго прадстаўніка Альфрэда Мейера, каб "сур'ёзна папярэдзіць Кубэ".


Так ці інакш, але ў гісторыі сталася так, што лёс супрацьстаяння кіраўніка грамадзянскай адміністрацыі Беларусі(1941-1943гг.) Вільгельма Кубэ  і яго падступнага суперніка -- СС і Гестапа, у рэшце рэшт, вырашыла міна.Цукеркі ад Кубэ.


Савецкая і пост-савецкая прапаганда стварыла шэраг мастацкіх і "дакументальных"  фільмаў,  прысвечаных асобе Вільгельма Кубэ. Сярод іх варта адзначыць такія, як "Часы остановились в полночь"(1958г.) і  тэлесерыял  "Охота на гаулятера"(2012г.).


Не буду спыняцца на цалкам прапагандыскіх і  прыдуманых сюжэтах  узгаданых фільмаў. Але раю ўсім паслухаць у фільме "Часы остановились в полночь" цудоўны беларускі раманс пра каханне  "Не магу я знайсці тое слова" (верш Адама Русака, музыка Ісака Любана). Раманс вельмі меладычны, за душу кранае.

Ну а што тычыцца ўласна зместу і сюжэту фільмаў пра Кубэ, дык мушу коратка адзначыць, што ў іх амаль  нічога не адлюстравана   з таго, што мела месца ў гісторыі.


Асабліва недарэчным, напрыклад, выглядае сюжэт з цукеркамі, якія Вільгельм Кубэ ў першым з узгаданых кіно раздае дзецям напярэданні іх растрэлу. Супраць устаўкі гэткай кінасцэны з цукеркамі выступілі нават некаторыя дзеячы з рэжысёрскай групы "Беларусьфільма".  Але ў Маскве настаялі на тым, каб такі эпізод у фільме быў.


Што ж датычыць шматлікіх дакументальна-прапагандысціх фільмаў, прысвечаных асобе Вільгельма Кубэ, дык у іх распавядаецца суцэльная лухта. Агідна слухаць, напрыклад, як гісторыкі ад КДБ/ФСБ і Мінабароны РФ распавядаюць пра тое, якім " фашыстам і палачом" быў Кубэ, і як цудоўна яму адпомсцілі "простыя беларускія жанчыны-падпольшчыцы", г.зн. "сам беларускі народ".


У рэальнасці  ж  Алена Мазанік, ня кажучы ўжо пра двух іншых жанчын, Марыю Осіпаву і Надзею Траян, мелі хіба што толькі ўскоснае дачыненне да забойства Вільгельма Кубэ.
Забойства Вільгельма Кубэ.У рускай Вікіпедыі на старонцы, прысвечанай Алене Мазанік, акрамя  апісання  яе "подзвіга", пазначана наступнае, цытую:

"...уничтожение Кубе планировалось и другими группами советской разведки. После успешно проведённой операции ряд руководителей этих групп, не успев получить достоверные сведения, отправил в Москву отчёты, сообщавшие об успехе. Так, командир спецгруппы при Центральном и Белорусском штабе партизанского движения майор Степан Иванович Казанцев сообщил, что Кубе погиб от мины, заложенной под матрац его кровати узником минского гетто Львом Либерманом, работавшим в квартире Кубе чернорабочим. Также ошибочные сведения были указаны командиром оперативной группы «Мстители» НКГБ БССР С. В. Юриным: по его словам, Елена Мазаник, уничтожившая Кубе, была связана именно с его группой. После проверки обстоятельств операции 29 октября 1943 года Елена Мазаник (вместе с Марией Осиповой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского Союза".


З вышэйпрыведзенай цытаты напрошваецца пытанне: ці мог маёр Казанцаў у дасланай справаздачы на імя намесніка народнага камісара абароны СССР Льва Мехліса, які, ў сваю чаргу, дакладаў пра спецаперацыю самому таварышу Сталіну,  пісаць  аб непацверджаных фактах і проста хлусіць?  Вядома, што не. Бо цудоўна ведаў, што яго чакае ў выпадку выяўлення такой хлусні.


Увогуле, у плане падачы гісторыі Другой сусветнай вайны на свой лад  савецкая прапаганда скарыстала лепшыя метады доктара Паўля Ёзэфа Гебельса. І ў гэтым сэнсе ўсё, што ў савецкай гісторыяграфіі звязана з асобаю Вільгельма Кубэ, з'яўляецца адным з  ўзораў такой прапаганды.


На фоне тых павышаных мер бяспекі, што былі прадпрынятыя Гестапа і СД пасля выбуху ў сталоўцы СД незадоўга да смерці Кубэ, поспех спецаперацыі партызан па ліквідацыі самога Кубэ выглядае проста нейкай фантастыкай. Асабліва калі ўвязаць гэты факт з далейшым лёсам, які напаткаў Вільгельма Янэцке -- сябра і памочніка Вільгельма Кубэ.

Як вядома, ускосныя ўдзельнікі спецаперацыі па ліквідацыі В.Кубэ, жанчыны А.Мазанік і М.Осіпава бесперашкодна вылецелі з партызанскага аэрадрома пад Менскам у Маскву. Потым да іх далучылася і Н.Траян, якая таксама несла ў сваёй сумачцы "міну  для гаўляйтэра".  


Падпольшчыцу Надзею Траян з мінай  не схапілі ні ў Менску, ні ў яго ваколіцах. Яе "міна для гаўляйтэра" так і не спрацавала. Бо "гаўляйтэра"  Кубэ на той момант ужо забілі. Тым не менш Коба(таварыш Сталін), заслухаўшы ад Мехліса і Берыі ўсе справаздачы адносна выканання спецаперацыі па ліквідацыі Кубэ, распарадзіўся ўсім тром жанчынам даць залатыя зоркі герояў Савецкага Саюза.

Таварыш Сталін цудоўна ведаў, хто і як здзейсніў спецаперацыю па ліквідацыі Кубэ. Яму важны быў сам вынік і, асабліва, атрыманы палітычны эфект ад гэтага забойства. А эфект быў такі, што немецкія ўлады па загаду Гітлера на акупаваных тэрыторыях пачалі значна больш жорсткую палітыку ў адносінах да мясцовага насельніцтва, якое  падазравалася ў сувязях з партызанамі.


Гэтыя ды іншыя акалічнасці, звязаныя з забойствам Вільгельма Кубэ, уключна з далейшым лёсам яго памочніка Вільгельма Янэцке(аб гэтым крыху пазней), адназначна ўказваюць на тое, што савецкі разведчык, маёр Казанцаў у сваёй справаздачы на імя намесніка наркама абароны СССР Л.Мехліса проста не мог схлусіць.

Міну з гадзіннікавым механізмам, заведзеным на шэсць хвілінаў пасля апоўначы 22 верасня 1943г. падклаў у  спальным пакоі рэзідэнцыі Вільгельма Кубэ пад яго ложак габрэй з менскага гета Леў Ліберман, які ладзіў у рэзідэнцыі вадаправод, каналізацыю ды выконваў іншыя працы. Якім чынам і хто рэкамендаваў  Лібермана на працу ў рэзідэнцыю Генеральнага Камісара Беларусі --  цяпер можна толькі здагадвацца. Праўдападобна, што без Гестапа і асабіста фон Готберга тут не абышлося.


Алена Мазанік без дазволу ад  самога Кубэ, яго памочніка Янэцке і шэфа менскага гестапа фон Готберга аніяк не магла нават  адлучыцца з рэзідэнцыі Кубэ, дзе кругласутачна знаходзілася. А не тое што незаўважна сустракацца з савецкай падпольшчыцай  Марыяй Осіпавай, каб тая яе зноў перавербавала на карысць Саветаў і перадала міну для.

А потым яшчэ і пранесці гэтую міну праз тры паліцэйскія пасты непасрэдна на тэрыторыі рэзідэнцыі, правільна  завесці яе гадзіннікавы механізм, пранесці незаўважна міну  ў ахоўваемы спальны пакой Кубэ і падкласці яе пад матрац ложка Кубэ. Гэта выглядае як нейкі фантастычны сюжэт. Такое проста неверагодна.


У дзень забойства, прыкладна ў абедзены час, г.зн. за некалькі гадзінаў да будучага выбуху, Мазанік адпрасілася з рэзідэнцыі Вільгельма Кубэ, сімулюючы моцны зубны боль. І, о  цуда(!), у адсутнасць у рэзідэнцыі самога Кубэ, Мазанік бесперашкодна атрымала дазвол!  Такое магчыма ўявіць толькі пры садзеянні вельмі высокай асобы з ліку кіраўніцтва менскага гестапа.


Дзіўна і сымбалічна, але, мабыць, толькі Вільгельм Кубэ з ліку кіраўнікоў такога рангу Трэцяга рэйха мог прыняць на працу ў сваю рэзідэнцыю ў якасці чорнарабочага габрэя. Яшчэ раз падкрэслю -- габрэя! Ці, інакш кажучы, прадстаўніка той нацыі, якая паводле праводзімай кіраўнікамі Трэцяга рэйха палітыкі падлягала татальнаму вынішчэнню.Пра гэтую  "слабасць"  Вільгельма Кубэ цудоўна ведаў шэф менскага гестапа Курт фон Готберг. І скарыстаў яе ў сваіх мэтах. Я не магу цалкам сцвярджаць, што фон Готберг з'яўляўся галоўным замоўцам забойства Вільгельма Кубэ. Але тое, што фон Готберг усяляк  шукаў шляхі, як  пазбавіцца ад Кубэ, у тым ліку праз арганізацыю спецаперацыі па яго забойству з удзелам  савецкіх партызан -- тут не можа быць ніякага сумневу.Лёс Вільгельма Янэцке.Тэракт у Менску з забойствам Генеральнага Камісара Беларусі Вільгельма Кубэ даволі моцна ўзрушыў і раззлаваў Гітлера. Правадыр(фюрэр) Трэцяга рэйха Адольф Алаізавіч Шыкльгрубэр(Гітлер) дзесьці ўнутрана адчуў сваю безабароннасць.  Бо страціў  чалавека, якому быў абавязаны. Таго чалавека, такога своеасаблівага хрысціянскага анёла-ахоўніка, якому фюрэр быў абавязаны сваёй свабодай і, магчыма, нават жыццём у сувязі з падзеямі часоў Першай сусветнай вайны.


Менскае гестапа і паліцыя СД хутка, аператыўна і вельмі жорстка расследавала тэракт з забойствам Вільгельма Кубэ. Мабыць, фон Готберг, які заняў пасаду Генеральнага Камісара Беларусі замест Вільгельма Кубэ, адчуваў, што ў выпадку прамаруджвання сляды забойства могуць прывесці і да яго самога. Таму ў тую ж ноч у Менскім гета быў забіты непасрэдны выканаўца тэракту  Леў Ліберман.


Падчас  расследавання тэракту па ўказанню фон Готберга  пад раздачу  патрапіў і памочнік Вільгельма Кубэ па лініі Трэцяга рэйха маёр Вільгельм Янэцке.  Яго пазбавілі ўсіх вайсковых званняў і тытулаў.  І  ў якасці шэраговага салдата Вермахта адправілі на фронт.


Узнікае лагічнае пытанне: чаму гэтак жорстка абышліся з бліжэйшым сябрам і памочнікам Вільгельма Кубэ Вільгельмам Янэцке?  Можа за тое, што нешта ведаў пра падрыхтоўку спецаперацыі Гестапа і вярбоўку  савецкіх партызанаў  для арганізацыі забойства свайго  сябра, цёзкі і, адначасова, начальніка?


На фронце В.Янэцке дамогся вяртання звання маёра. 11 мая 1945г. маёр Вермахта Янэцке быў узяты ў палон падраздзяленнямі савецкай Чырвонай арміі у раёне горада Брандэнбург. Потым яго чакаў савецкі лагер для ваеннапалонных, суд у Бабруйску і вырак -- 25 гадоў турмы.


Пакаранне Янэцке адбываў у Іванаўскай турме, дзе захварэў на туберкулёз(сухоты). У канцы мая 1953г. па амністыі Лаўрэнція Берыі для ўсіх нямецкіх ваеннапалонных цяжка хворы на сухоты Вільгельм Янэцке быў вызвалены з савецкай турмы.   Ён яшчэ паспеў вярнуцца да сябе на радзіму ў Германію, дзе хутка памёр.


Некаторыя  ўласныя высновы.


Вільгельм Кубэ -- вельмі знакавая і далёка не шэраговая фігура ў беларускай гісторыі. Дый у нямецкай гісторыі таксама. Вільгельм Кубэ вельмі знакавая фігура і для дзяржавы Ізраіль, бо дзякуючы менавіта такім дзеячам Трэцяга рэйха і ўдалося ўратаваць габрэйскі народ ад поўнага вынішчэння.


Вільгельму Кубэ давялося жыць і дзейнічаць у вельмі складаны, трагічны і надзвычай неадназначны  перыяд сусветнай гісторыі, які закрануў две сусветныя вайны.


Бясспрэчна адно: палітычная і грамадска-культурніцкая дзейнасць Вільгельма Кубэ на пасадзе кіраўніка грамадзянскай акупацыйнай нямецкай адміністрацыі Беларусі яшчэ патрабуе свайго глыбокага і ўсебаковага асэнсавання.


На жаль, прынамсі мне і майму пакаленню ўжо, мабыць, не давядзецца пажыць у той Беларусі, у якой трагічныя гістарычныя постаці Вільгельма Кубэ, Вацлава Іваноўскага ды іншых асобаў  зоймуць сваё пачэснае месца.

 
Я не маю намеру паглыбляцца ў далейшыя развагі на тэму аб той гістарычнай ролі, якую   адыграў Вільгельм Кубэ, а таксама яго палечнікі з ліку беларусаў, у першую чаргу Вацлаў Іваноўскі, ў справе захавання беларусаў як нацыі.


Той Нацыі, якая насуперак усяму  здолела ў 1991-м годзе -- годзе, які завяршыў перыяд  чарговага паўраспаду Расійскай імперыі(імперыя да 1991-га існавала пад абрэвіятурай "СССР") стварыць сваю незалежную дзяржаву.


І хай беларуская незалежнасць пакуль што ўмоўная, нават без уласнай мяжы з метраполіяй, без уласнай пануючай роднай мовы і ўласных гістарычных нацыянальных сімвалаў -- гэта якая-ніякая, але ж незалежнасць.


Зараз павольна ідзе працэс фармавання палітычнай нацыі беларусаў. У будучыні, ужо пасля смерці А.Лукашэнкі, да пераважнай большасці беларусаў  павінна вярнуцца нацыянальная годнасць.

І тады гэты працэс фармавання палітычнай беларускай нацыі набудзе незваротны характар.


А з вяртаннем нацыянальнай годнасці вернецца і  родная мова, якая запануе паўсюль на Беларусі. А нацыянальныя гістарычныя сімвалы беларусы ўжо гатовыя вярнуць адразу пасля сыходу з улады Лукашэнкі. І ў  гэтым сэнсе ўсім нам, беларусам, а таксама ўсім жыхарам -- грамадзянам Беларусі іншых нацыянальнасцяў, трэба заставацца аптымістамі.


Бо толькі аптымісты дасягаюць пастаўленай мэты. Бо менавіта мова і нацыянальныя сімвалы ў сённяшнім свеце з'яўляюцца асноўнымі паказчыкамі існавання нацыі і нацыянальнай дзяржавы.

Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я). 04.06.2018

У прыватных размовах разумныя людзі мне казалі, што я зарана пачаў асвятляць тэму  адносна гістарычнай ролі Вільгельма Кубэ ў дачыненні да Беларусі. Маўляў, большасць беларускага грамадства яшчэ не гатовая да успрыняцця гісторыі 2-й сусветнай вайны такой, якой яна была.


Мабыць, яны ў нечым маюць рацыю. Але ж  некаму гэта трэба рабіць. Таму і раблю, бо мне пашчасціла ў 1997-м пагаманіць з непасрэдным удзельнікам тых падзей Антонам Шукелойцам.  І на мне ўжо  ляжыць  маральная адказнасць за тое, каб данесці да шырокага кола людзей пачутае.  Дый, паўтаруся, дзеля гісторыі як навукі гэта трэба рабіць.  Каб гісторыя другой сусветнай вайны,  урэшце рэшт,  станавілася больш праўдзівай, а не заставалася й надалей для беларусаў літаратурай, з характэрным для яе наборам баек, казак і легенд.  


Паплечнікі Вільбгельма Кубэ.Безумоўна, што адзін Кубэ, без надзейных, самаахвярных і адукаваных паплечнікаў, якіх ён паклікаў на ключавыя адміністратыўныя пасады, не змог бы  за два гады столькі шмат зрабіць дзеля Беларусі. Таму трэба ўзгадаць некаторых з іх --тых, хто забяспечваў да 22 верасня 1943-га -- дня смерці Кубэ, выжыванне і больш  менш бяспечнае жыццё мірнага насельніцтва  Беларусі.


Нагадаю, што пасля няўдалых замахаў на жыццё Кубэ( яны пачаліся  недзе з  сярэдзіны 1942-г.) , а потым  і яго забойства ўвосень 1943-га  і  разгортвання па  ўказанню  з Масквы шырокага партызанскага руху на Беларусі ,  для яе мірнага насельніцтва  пачаўся суцэльны жах:  тэрор, спальванне цэлых вёсак і паселішчаў з усімі  іх жыхарамі за супрацу з партызанамі  і  г.д.Сярод тых, каго Кубэ паклікаў  на адміністратыўныя пасады, трэба асабліва адзначыць, прынамсі, наступных асобаў:


1)Бургамістра г.Менска прафесара Вацлава Іваноўскага.


Вацлаў Іваноўскі фактычна забяспечваў жыццядзейнасць сталіцы Беларусі ў найцяжэйшыя гады акупацыі. На ім ляжала адказнасць за фунцыянаванне ўсіх камунальных ды іншых установаў і службаў г. Менска(харчовая прамысловасць, грамадскі транспарт, вадаправод, каналізацыя, дзіцячыя ўстановы, школы, тэатр, музей і г.д.).


Вацлава Іваноўскага застрэлілі 7 снежня 1943-га года, неўзабаве пасля забойства Кубэ,  ў раёне сучаснай вуліцы Няміга ў Мінску. Ёсць падставы меркаваць, што тэракт быў здзейснены або з ведама, або па прамому указанню Э.фон Готберга, які да заступлення на пасаду Генеральнага Камісара Беларусі узначальваў менскае Гестапа.


Паказальны і ўражлівы факт: падчас пахавання ў Менску гораданачальніка Вацлава Іваноўскага мора людзей расцягнулася на кіламетры. І гэта пры тым, што быў халодны снежаньскі дзень і што новая, пасля забойства Кубэ, нямецкая адміністрацыя фон Готберга не ладзіла пахаванне. Дзіўна, але на тэракт супраць бургамістра сталіцы Беларусі фон Готберг не звярнуў асаблівай увагі.


Вышэйпададзеныя факты сведчаць аб велічы асобы Вацлава Іваноўскага. Такой велізарнай народнай падтрымкі больш ні ў каго з гарадавых  Мінска і блізка не было. І, мабыць, наўрадці калі-небудзь будзе.  Нагадаю,  што Вацлаў Іваноўскі -- адзін з заснавальнікаў першай беларускай палітычнай партыі -- Беларускай Рэвалюцыйнай( крыху пазней -- Сацыялістычнай) Грамады, 1903г.,  а таксама  адзін з бацькоў-стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі(1918г.).  Таму я перакананы, што калі Беларусь  пасля Лукашэнкі застанецца незалежнай, дык ў горадзе  Мінску абавязкова з'явіцца вуліца імя Вацлава Іваноўскага;


2)Кіраўнікоў беларускай асветы, адукацыі і школьніцтва: В.Гадлеўскага, А.Шукелойца, В.Тумаша, Ф.Аляхновіча ды іншых.


Што тычыцца Радаслава Астроўскага, то маё асабістае стаўленне да гэтай гістарычнай асобы неадназначнае. Р.Астроўскі быў атывістам беларускага руху і падчас нямецкай акупацы(ўжо пасля забойства Кубэ) дамогся ад фон Готберга права на стварэнне марыянеткавай Беларускай Цэнтральнай Рады і ўзначаліў яе.  Але ж паводле меркаванняў некаторых даследчыкаў (гісторыка Юры Туронка і інш.) Радаслаў Астроўскі нясе, прынамсі, маральную адказнасць за забойства Вацлава Іваноўскага.  3)Вільгельма Янэцке -- намесніка Вільгельма Кубэ па лініі Трэцяга Рэйху.


Янэцке быў блізкім сябрам, цёзкам і аднадумцам Вільгельма Кубэ. І менавіта яго  Кубэ папрасіў  накіраваць да сябе з Берліна ў Менск у якасці свайго намесніка па лініі 3-га Рэйха.  Гэты таўставаты, але, па характарыстыцы Шукелойца "дабрадушны, разумны і інтэлігентны немец"  быў блізкім сябрам Кубэ. Янэцке прытрымліваўся тых жа поглядаў наконт будучыні Беларусі і беларусаў, як і Кубэ.


Забягаючы наперад, адзначу, што пасля забойства Кубэ  і ў яго намесніка Янэцке лёс склаўся таксама трагічна, але аб гэтым пазней.


Адпаведна  сваім поглядам і ўяўленням аб Беларусі і беларусах, Кубэ і Янэцке праводзілі цалкам прабеларускую палітыку. Настолькі прабеларускую, асабліва ў галіне адукацыі і культуры, наколькі гэта было магчыма і наколькі дазвалялі іхнія паўнамоцтвы кіраўнікоў выканаўчай акупацыўнай цывільнай улады на Беларусі часоў 3-га Рэйха.


Кубэ і Янэцке, паводле расповяду Антона Шукелойца, марылі і бачылі  Вайсрутэнію(Беларусь) у будучым як еўрапейскую дзяржаву ў складзе Вялікага Рэйха ад Атлантыкі да Уралу. А саміх сябе, вядома ж,  яе кіраўнікамі.  


Але гісторыя распарадзілася па-іншаму. Зараз мы маем цывілізаваную і заможную Германію, хоць і ў значна меншых памерах. А замест СССР у Еўропе і Азіі існуюць 15 незалежных дзяржаў.


І сярод іх -- умоўна незалежная Рэспубліка Беларусь. Сённяшняя Беларусь -- гэта працяг той БССР, якую Сталін і яго атачэнне ва ўрэзаным тэрытарыяльным выглядзе мусілі адрадзіць у 1945-м, шмат у чым дзякуючы ўсёй папярэдняй дзейнасці  Вільгельма Кубэ і яго паплечнікаў па нацыянальнаму руху на Беларусі падчас другой сусветнай вайны.


Беларусь сёння -- гэта, фактычна, квазі-дзяржава, з бяссменным прэзідэнтам-правадыром, намаганнямі якога амаль ўсё ў ёй русіфікавана.


Але насельніцтва Беларусі, дзякуючы нават такой умоўнай незалежнасці, на мой погляд, ўжо знаходзіцца ў пошуках сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці.  
Аб маім збаўленні ад савецкіх стэрэатыпаў.Бяседы з Антонам Шукелойцам, які працаваў і асабіста ведаў як немцаў В.Кубэ і В.Янэцке, так і  ледзь не ўсіх беларусаў з ліку  супрацоўнікаў цывільнай адміністрацыі часоў нямецкай акупацыі Беларусі(1941-1944гг.),  канчаткова пазбавілі мяне ад зашмальцаванага і вельмі далёкага ад ісціны савецкага ўспрыняцця  падзеяў  другой сусветнай вайны.


Да мяне пасля гутарак з Антонам Шукелойцам канчаткова дайшло, чаму савецкая прапаганда  прыклеіла ярлык "палач беларускага народа" да Вільгельма Кубэ.


Мною ўжо даўно не ўжываюцца без двукосся асноўныя камуна-савецкія ідэалагічныя тэрміны-клішэ. Напрыклад такія, як "Вялікая Айчынная вайна" і "Вялікая Перамога".У  недарэчным спалучэнні "Вялікая Айчынная" у адносінах да часткі адной вайны закладзены нейкі фантасмагарычны ідэалагічны змест. І нават нейкі пафас, бо слова "Бацькаўшчынская" замест "Айчынная", камуністам не пасавала. Мабыць, з-за свайго адмысловага,  чыста беларускага зместу і сэнсу.


Што ж тычыцца тэрміна "Вялікая Перамога", дык гэта ўвогуле гучыць як нейкі аксюмарон для краіны, тэрыторыя і жыхары  якой ў 2-й сусветнай вайне былі проста разменнай манетай у геапалітычных крывавых гульнях  двух крывавых дыктатараў.Для мяне было адкрыццём, што Вільгельм Кубэ  па сваіх поглядах, сваёй унутранай сутнасці і перакананнях з'яўляўся насамрэч кансерватарам і  хрысціянскім дэмакратам. І быў  гуманістам для таго жорсткага часу. Асабліва калі ўзяць пад увагу ўсю яго папярэднюю біяграфію, а не толькі дзейнасць у надзвычайных варунках другой сусветнай вайны.


Сумненні наконт сапраўдных рэалій другой сусветнай вайны ў мяне ўзніклі яшчэ ў юнацкім 16-гадовым узросце. Калі я ўпершыню,   пад час навучання ў ПТВ-107 г.Мінска(1982--1985гг.) наведаў Музей гісторыі "Вялікай Айчыннай вайны", што месціўся побач з ГУМам. А потым яшчэ і мемарыяльны комплекс "Хатынь".


Тады экскурсавод -- пажылая жанчына, на дзіва праўдзіва распавяла нам, падлеткам, што ў паліцыі і ў органах нямецкай адміністрацыі падчас акупацыі Беларусі служыла як мінімум ад 200 да 400 тысячаў беларускага насельніцтва, г.зн. болей чым было партызан. Мяне гэты факт тады вельмі ўразіў, бо я лічыў наадварот.


Пазней да мяне дайшло, што забойства Кубэ і разгортванне партызанскага руху ў Беларусі спарадзіла вельмі жорсткую рэакцыю нямецкіх акупантаў са спальваннем тых населеных  пунктаў Беларусі, дзе асаблівую падтрымку знаходзілі партызаны. І гэткія падзеі пачаліся  толькі ў 1943-м, г.зн. пасля пачатку няўдалых замахаў на жыццё Кубэ. Ну а потым і ўдала спланаванай спецаперацыі,  пасля якой  Вільгельм Кубэ загінуў.


Ваеннапалонныя ў Беларусі. Лета-восень 1941-га.

 

Напрыканцы лета-пачатку восені1941г. апынуўшыхся ў катле акружэння жаўнераў, афіцэраў і камандзіраў Чырвонай арміі, што здаліся ў палон ў першыя месяцы вайны, налічвалася літаральна людское мора. Як і кінутай і разбітай савецкай вайсковай тэхнікі. Толькі на тэрыторыі Беларусі было ўзята, а ў асноўным здалося ў палон каля 2-х мільёнаў чырвонаармейцаў! Астранамічная лічба!

Пасля прызначэння Кубэ на пасаду кіраўніка грамадзянскай акупацыйнай адміністрацыі Беларусі з ваеннапалоннымі трэба было нешта рабіць. Бо набліжалася зіма.


У камандавання Вермахта катастрафічна не хапала не толькі сродкаў на ўтрыманне такой колькасці людзей, але й транспарту і вагонаў для  іх адпраўкі на прымусовую працу ў Германію. А параненыя і знясіленыя ваеннапалонныя былі проста асуджаны на смерць.


Нямецкае вайсковае камандаванне да прызначэння Кубэ  не ведала, як вырашаць пытанне з такой колькасцю савецкіх ваеннапалонных. Часта іх проста пакідалі ў агароджах з драўляных жэрдак, часам нават без калючага дроту па перыметру, элементарнага харчавання, нагляду і належнай аховы.


Такія ваеннапалонныя, здэмаралізаваныя і знясіленыя, так і заставаліся, як быдла ў стойле, ў большасці сваёй паміраць, баючыся выйсці з гэтых агароджаных загонаў. Такія агароджы для часовага ўтрымання палонных ўзводзіліся без навесу, проста пад адкрытым небам.  Найбольш смелыя і адносна здаровыя з ліку палонных збягалі па начах ў лес. Іх, вядома, ніхто нават і не шукаў.


Ад Антона Шукелойца я даведаўся, што менавіта Вільгельм Кубэ забараніў жорсткае абыходжанне з ваеннапалоннымі і іх растрэлы нават за спробы пабегу. Шукелойц казаў, што В.Кубэ як рэлігійны чалавек і гуманіст, не мог сабе такое дазволіць. Нават ва ўмовах жорсткай вайны.


Таму і былі пакінутыя дзесяткі(ці мо нават сотні тысяч -- ніхто не лічыў) параненых, здэмаралізаваных, знясіленых і галодных ваеннапалонных Чырвонай арміі у 1941-м у такіх часовых агароджах без належнай аховы  паміраць. Ці спрабаваць выжыць на волю лёсу.


Абсалютна беспадстаўна лічыць такі падыход Кубэ да ваеннапалонных  антычалавечым і негуманным. Трэба задаць сабе простыя пытанні: "А ці мог Кубэ пры адсутнасці матэрыяльных, харчовых, жыллёвых ды іншых рэсурсаў для ўтрымання такой колькасці палонных людзей паступіць інакш?


І як па-іншаму, больш гуманна з імі можна было абысціся, з гэтымі сотнямі тысяч палонных,галодных, знясіленых і параненых салдат і афіцэраў? Пытанне рытарычнае.

Зараз вось уся сытая і заможная Еўропа не можа справіцца з некалькімі дзесяткамі тысяч незаконных мігрантаў. А Вільгельм Кубэ толькі на тэрыторыі Беларусі меў справу з сотнямі тысяч знясіленых, параненых і пакалечаных людзей -- ваеннапалонных  салдат і аіцэраў з варожай арміі.


А яшчэ трэба ўзяць пад увагу тое, што галоўны начальнік Трэцяга Рэйху Адольф Гітлер з недвухсэнсоўным намёкам пакінуў вырашэнне пытання лішніх, "баластных"  ваеннапалонных не столькі ўласна на Кубэ як на прызначанага кіраўніка грамадзянскай адміністрацыі Беларусі, колькі на  мясцовыя(беларускія) аддзелы Гестапа, паліцыі СД і вайсковага камандавання Вермахта.


Таксама Гітлер быў напачатку вайны катэгарычна супраць стварэння з ваеннапалонных спецпадраздзяленняў  Вермахта для барацьбы з Чырвонай арміяй. Маўляў, на іх нельга пакласціся, яны зусім нядаўна, да паланення ваявалі за варожую армію і т.п.


Гітлер жорстка памыліўся, а вось Кубэ, як мне падаецца, прыняў у той сітуацыі адзіна правільнае для сябе рашэнне -- пусціць вырашэнне пытання "баластных" ваеннапалонных на самацёк.


Як потым засведчыла гісторыя, гэта было хоць і адносна гуманнае, але  не зусім прадуманае для Германіі рашэнне. Яно потым аўкнулася Вермахту ў 1943-44гг.  Бо частка ваеннапалонных выжыла, асела ў вёсках і лясах. І ў значнай ступені  пасля забойства Кубэ паспрыяла стварэнню шырокага партызанскага  руху на Беларусі.


Праўду пра цукеркі, што "кідаў Кубэ ў яму габрэйскім дзецям", якіх потым закопвалі жывымі(гэты факт згадваецца ў Вікіпедыі і  ва ўспамінах былых вязняў мінскага гета),  увогуле аб адносінах Кубэ да габрэяў і габрэйскага пытання, аб іншых фактах з біяграфіі і дзейнасці Вільгельма Кубэ на Беларусі -- у наступнай частцы.

Працяг будзе


Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча. 23.05.2018


Атрымаўшы данясенне, што 22 верасня 1943 г. у  г. Менску ў выніку тэракту загінуў кіраўнік грамадзянскай германскай акупацыйнай адміністрацыі Генеральнай акругі Вайсрутэнія(Беларусі) Вільгельм  Кубэ, шэф Гестапа Генрых Гімлер усклікнуў: "Гэта сапраўды шчасце для Германіі!"


Уступ.Напачатку дазволю  сабе папрок у бок тых маіх апанентаў, хто чыста эмацыйна, без гістарычнай фактуры, залічыў Вільгельма Кубэ і яго паплечнікаў да  "фашыстоўскіх людаедаў".  Напрыклад, шаноўны Аляксандр Фядута й дагэтуль так лічыць. Маўляў, Кубэ лічыў, што "белорусов можно оставить на дессерт"( цытата з артыкула А.Фядуты).


Калі будзе час, дык неяк у асобным артыкуле абвергну ўсе прыведзеныя чыста эмацыйныя аргументы шаноўнага майго апанента Аляксандра Іосіфавіча Фядуты. У тым ліку і спальванне Хатыні з яе жыхарамі, да якога Кубэ не меў ніякага дачынення, не мог  прадухіліць і г.д.


Пакіну за дужкамі пытанне аб тым, героямі ці людаедамі былі Вільгельм Кубэ і ягоныя паплечнікі. Мабыць, усё ж не майму пакаленню яго вырашаць. Маё пакаленне пакуль вольнае, і то  неяк абмежавана, выкладаць факты, сведчанні  і выказваць ўласныя меркаванні.


Проста пакуль зазначу, што й дагэтуль нашымі  героямі лічацца вельмі сумніўныя гістарычныя персанажы.  Напрыклад, сталінскі маршал Георгій Жукаў, на сумленні якога -- сотні тысяч забітых і расстраляных, у  тым ліку абсалютна невінаватых людзей. А ў гонар гэтага сталінскага мясніка нават праспект у г. Мінску названы!

А як на мой погляд, дык Георгій Жукаў разам з мега-тыранам Іосіфам Джугашвілі(Сталіным) павінны быць проста выкрэсленыя з ліку людзей. Напрыклад, за такі загад, які проста не паддаецца рацыянальнаму асэнсаванню хомасапіенса, г.зн. чалавека разумнага: "Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвращении подлежат расстрелу. Семьи тех, кто сдался врагу -- разыскать и расстрелять!".

Я разумею і спачуваю усім, хто па розных прычынах, уключна з узроставымі, ужо ня здольны паставіць пад сумнеў свае жалезабетонныя перакананні. Але жадаю ім на схіле гадоў ўсё ж не скаціцца да старэчага маразму.


Тэма адносна Вільгельма Куба дагэтуль вострая, перакручаная, не ўсе яшчэ гатовыя належна ўспрымаць не тое што расповяды ўдзельнікаў тых падзей, але й  бясспрэчныя гістарычныя факты.  


Асобу Вільгельма Кубэ, яго погляды,  яго  дзейнасць на пасадзе Генеральнага камісара Беларусі ў 1941-43гг.,  як і дзейнасць ягоных паплечнікаў, трэба ацэньваць сыходзячы з рэаліяў той вайны. І яе, мусіць, па-сапраўднаму ацэняць ужо нашыя нашчадкі.


Спадзяюся, у будучым даследчыкі гісторыі 2-й сусветнай вайны змогуць пачытаць як гэтыя мае сціплыя тэксты і ацэнкі, якія грунтуюцца на расповядах удзельніка тых падзей  Антона Шукелойца,  так і бесперашкодна  пакорпацца ў  нямецкіх архівах і ў архівах НКВД-КДБ былога СССР. І хоць шмат ужо знішчана і страчана назаўжды, сёе-тое ўсё ж застаецца для вывучэння нашым нашчадкам.


Падзея і яе адлюстраванне ў рускай Вікіпедыі.

 
Пасля  метадычнай, на працягу дзесяцігоддзяў, аднабаковай і скажонай падачы інфармацыі пра таго або іншага гістарычнага персанажа або нейкай падзеі, што з ім звязаная, давесці тое, як сапраўды ўсё адбывалася -- рэч вельмі няпростая. Але дзеля таго, каб гісторыя заставалася навукай, а не літаратурай -- гэта трэба рабіць.

У рускай Вікіпедыі, напрыклад, так перакручваюць факты адносна  беларускага перыяду  ў дзейнасці Вільгельма Кубэ, цытую: "Приход Кубе на эту должность ознаменовался казнью 2278 заключенных Минского гетто. Находясь в должности генерального комиссара, проводил жестокую оккупационную политику, сопровождавшуюся убийствами сотен тысяч мирных жителей."


І, тым не менш, не толькі апелюючы да Антона Шукелойца, але і са спасылкай на рускую Вікіпедыю паспрабую давесці да шаноўнага Аляксандра Фядуты і іншых маіх апанентаў, што менавіта дзейнасць Вільгельма Кубэ і яго паплечнікаў з'явілася вырашальным фактарам ў справе аднаўлення БССР у 1945-м.Ітак,  што ж у рэальнасці  адбылося з прыездам В.Кубэ ў Менск пасля прызначэння яго на пасаду Генеральнага камісара Беларусі?  Як распавядаў Антон Шукелойц, насамрэч, было так.


Даведаўшыся аб прызначэнні ў Менск Кубэ, Гестапа і мясцовае менскае камандаванне Вермахта паспяшалася дагадзіць Гімлеру і Борману(ён асабліва канфліктаваў з Кубэ). І насалілі Кубэ, расстраляўшы ў гонар яго прыбыцця партыю габрэяў.  Заўважце, што Вікіпедыя выдае дакладную лічбу расстраляных габрэяў -- 2278. Гэта азначае, што  лічба ўзятая з  дакумента, які захаваўся ў нямецкім  архіве.  І  які  найхутчэй за ўсё,  уяўляў сабой  адно з данясенняў  кіраўніцтва менскага аддзелу Гестапа  рэйхсфюрэру Генрыху Гімлеру.  Бо немцы, як вядома,  прытрымліваліся  дакладнасці і парадку ва ўсім.


У менскім Гестапа цудоўна ведалі, што Кубэ спачуваў і як мог абараняў габрэяў. Як бачым, прапагандысцкі прыём, што выкарыстаны ў рускай Вікіпедыі з ўжываннем слова "ознаменовался", проста бліскучы. Вікіпедыя,  як бачым,  адносна самога факту расстрэлу габрэяў  наўпрост не хлусіць, бо  няма ж  згадкі,  што гэта Кубэ даў загад расстраляць габрэяў.   Але ж расстрэл, так бы мовіць,  "ознаменовался"!   І  потым кожны  чытач рускай  Вікіпедыі  ўжо дадумвае,  што менавіта прыезд у Менск  Вільгельма Кубэ гэтаму  расстрэлу, прынамсі,  паспрыяў.  Хаця ў сапраўднасці,  як бачым са сведчанняў  сведкі  тых падзей  Антона Шукелойца,  ўсё выглядала зусім інакш.

 
У Кубэ -- ўдзельніка 1-й сусветнай вайны, дэпутата Бундэстага, журналіста і хрысціянскага кансерватара, якога, дарэчы, выключылі з СС  яшчэ ў 1936г.(а СС быў авангардам НСДАП), было шмат ворагаў як сярод Гестапа, так і сярод кіраўніцтва 3-га Рэйха. Але было і шмат сяброў сярод звычайных афіцэраў Вермахта, немцаў-габрэяў -- франтавікоў 1-й сусветнай і г.д.

Яму як журналісту двух хрысціянскіх выданняў быў абавязаны ўратаваннем ад пераследу за сімуляцыю (ці, нават, дызертырства?) сам Гітлер -- тады яфрэйтар. А Гітлер у гэтым сэнсе быў чалавекам слова(як, зрэшты, і Пуцін).


Антон Шукелойц казаў, што толькі дзякуючы асабіста Гітлеру  Вільгельму Кубэ столькі ўдалося пратрымацца на пасадзе Генеральнага Камісара Беларусі. Ну а шэф Гестапа рэйхсфюрэр Гімлер, як ужо згадвалася, а таксама рэйхсфюрэр Борман пасля забойства Кубэ проста ззялі ад шчасця.

Кажуць, у кожнай падзеі ці працэсе ісціну трэба шукаць недзе пасярэдзіне. Але ж маё перакананне такое: каб не дзейнасць Кубэ, Іваноўскага ды іншых -- аднаўлення БССР пасля вайны  не было б. І замест БССР трэцяй па квоце ад СССР рэспублікай- заснавальніцай ААН на чале з уласна СССР і Украінскай ССР была б, безумоўна, РСФСР.


Калабарацыя як умова выжывання нацыі.


Пытанне супрацоўніцтва(калабарацыі) беларускага насельніцтва з нямецкай акупацыйнай уладай у 1941-1944гг. дагэтуль успрымаецца неадназначна нават у асяроддзі навукоўцаў і даследчыкаў тых падзей. А што да звычайных людзей, дык ім  на працягу дзесяцігоддзяў савецкая камуністычная  улада ўбіла ў галовы прапагандысцкае клішэ, згодна якому калабаранты -- здраднікі, "фашыстоўскія прыхлябацелі" і г.д.


Мая асабістая ацэнка падзеяў 1941-1944гг. на Беларусі -- адназначная: калабарацыя пераважнай большасці беларускага насельніцтва з акупацыйным нямецкім рэжымам -- цалкам натуральная з'ява.


Больш таго, калабарацыя з немцамі ў тых, падкрэсліваю,  варунках была проста неабходнай для выжывання Беларусі і беларускай нацыі.


Нагадаю, што значная частка насельніцтва Беларусі, асабліва ў заходніх, далучаных да Беларусі  ў 1939-м годзе абласцях, чакала прыходу немцаў і Гітлера як сваіх збавіцеляў. Зусім нядаўна перажыты беларускім  насельніцтвам жах раскулачвання, які суправаджаўся  арыштамі, а таксама вывазам  па начах  людзей у нквдэшных варанках  ў турмы і на растрэл -- усё гэта штодня стаяла перад вачыма амаль кожнай беларускай сям'і.  


Камуна-савецкая прапаганда ўтойвала факты, што амаль паўсюль у гарадах і сёлах Беларусі немцаў сустракалі з хлебам-соллю. А так сапраўды было.  І мне, цікаўнаму юнаку, ў брэжнеўска-гарбачоўскія гады майго жыцця ў СССР-БССР аб гэтым распавядалі многія людзі. Пад цвёрды абяцанак -- нікому аб гэтым не казаць!


Падчас такіх шчырых расповядаў тым сваім старым суразмоўцам, якія жылі і ў панскай Польшчы(да верасня 1939-га), і пры Саветах(1939-41гг.), і пры немцах(1941-44гг.), і зноў жа пры Саветах(з 1944-га)  я заўсёды задаваў адно і тое ж пытанне: пры кім ім жылося лепей?


Адказ ва ўсіх быў аднолькавы: пры Польшчы -- найлепей, потым -- пры немцах, і найгорш -- пры Саветах. Яшчэ раз падкрэсліваю: я ўсім сваім суразмоўцам абяцаў, што нідзе і нікому пра гэтыя нашыя размовы не скажу.


Цяпер вось  усё ж  распавядаю.  Бо  не хачу,  каб іх шчырыя расповяды  аб тых часах адыйшлі са мной разам у магілу.  І да таго ж я ўжо ведаю,  што  мае суразмоўцы  і  іх шматпакутныя  душы  ўжо ў  лепшым свеце.


Не трэба тлумачыць,  што амаль генетычны страх сталінскіх часоў моцна ахутаў целы і душы амаль ўсіх савецкіх людзей. Таму тыя перакручаныя факты і байкі, што распавядалі ў савецкія часы адносна нямецкіх акупантаў родныя і блізкія шаноўнага Аляксандра Іосіфавіча Фядуты людзі, мне цалкам зразумелыя.


Але вернемся да тэмы. Калі б на месцы Кубэ апынуўся нехта іншы, індыферэнтны да нацыянальнага беларускага пытання -- пра існаванне сённяшняй Рэспублікі Беларусь можна было б забыцца.  Панцеляймон Панамарэнка ўзначаліў бы не БССР, а  мінскі(як варыянты: заходні або, нават, беларускі, але ў складзе РСФСР) абкам ВКП(б)-КПСС.  


А  асабліва пацярпелая ад нацызму Польшча, на якой месціліся найбуйнейшыя нацыстскія канцэнтрацыйныя лагеры і лагеры смерці, атрымала б не толькі Беластоцкую вобласць, а й ўсе беларускія  тэрыторыі, што мела да 1939-года.


Парадокс: тая  ж  Вікіпедыя пацвярджае мае высновы.


Каб не дзейнасць Вільгельма Кубэ і яго паплечнікаў, такі    сцэнар магчымага развіцця гістарычных падзей стаў бы рэальнасцю. І гэта фактычна пацвярджае руская Вікіпедыя, цытую:


"Единственной сферой, в которой В. Кубе чувствовал себя полновластным хозяином, была политика. И его задачей как руководителя, болезненно чувствовавшего своё ущербное положение, было ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ того, чего не в состоянии достигнуть его соперники методами военно-полицейскими — «умиротворения» территории. Здесь же был только один путь — коль нельзя обеспечить людям сносный уровень жизни в условиях затягивающейся войны, нужно, как минимум,ИДТИ НАВСТРЕЧУ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ПРИТЯЗАНИЯМ, с одной стороны не носящим прокоммунистический характер, а с другой АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ОПАСНОМУ  ПОЛЬСКОМУ ВЛИЯНИЮ.
Идя по этому пути, В. Кубе использовал СЛАБЫЙ БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ (ни в коей мере не сопоставимый по своему влиянию, например, с национализмом украинским), и сделал ВСЁ  ДЛЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО, КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ИДЕЙНОГО РОСТА.  


Как администратор он не мог стать на прагматичный путь, которым пошёл в сфере политики вермахт, т. е. путь индифферентного отношения к национальному вопросу, ибо неизбежно вставал другой вопрос — о смысле существования «пограничного», «НЕПОЛНОЦЕННОГО» округа, коли на его территории не требуются особые политические решения и особые подходы.  

Желающих же разделить округ было предостаточно.  И гауляйтер сделал ВСЁ ОТ НЕГО ЗАВИСЯЩЕЕ, чтобы спасти гражданскую администрацию в Белоруссии".

І яшчэ літаральна фраза з рускай Вікіпедыі :  "Отнюдь не в его(г.зн. Кубэ - П.Зн.)  интересах было культивировать широко расхожее в руководящих кругах Германии (дадам, і ў сталінскім атачэнні таксама -- П.Зн.) мнение о том, что белорусы не являются самостоятельной нацией."

Да вышэйпададзеных цытатаў з рускай Вікіпедыі(з невялічкім маім дадаткам  у дужках адносна думак у сталінскім атачэнні наконт беларускай нацыі) мне  дадаць няма чаго. Таму ўсялякія каметары тут, як кажуць, будуць выглядаць  залішнімі.Пераасэнсаваць мінулае, успрыняць факты, пазбавіцца ад штампаў.


Як вядома, тэрмін "Вялікая Айчынная вайна" -- чыста ідэалагічны штамп камуна-савецкіх часоў, ад якога раз і назаўжды, дзеля гісторыі як навукі, трэба пазбавіцца.


Але пакуль выглядае на тое, што ў Беларусі і ў Расіі па прычыне ўсталявання аўтарытарных палітычных рэжымаў гэты працэс пазбаўлення ад ідэалагічных штампаў адносна гістарычнага мінулага зойме яшчэ нейкі няпэўны час. Таму ня мае сэнсу зараз здзіўляцца таму факту, што бальшыня насельніцтва Беларусі і Расіі нават не ўсведамляе, калі ж пачалася і калі скончылася Другая сусветная вайна.  


22 чэрвеня 1941г.-- маштабны працяг другой сусветнай вайны, якую распачалі сталінскі СССР і гітлераўская Германія на два гады раней.


22 чэрвеня 1941г. -- працяг жорсткай і бязлітаснай савецка-нацыстскай вайны. Ці, інакш кажучы,  савецка-германскага гітлераўска-сталінскага вайсковага супроцьстаяння двух таталітарных дыктатураў у іх змаганні за сусветнае панаванне.


З гэтай нагоды ўжо даўно прыспеў час пераасэнсаваць нашае мінулае аб'ектыўна, на фактах, з беларускіх пазіцыяў. І без ідэалагічнай камуна-савецкай ці расійска-імперскай шавіністычнай афарбоўкі.


У гэтым сэнсе гістарычная постаць Вільгельма Кубэ вельмі неадназначная.  Паспрабую выкласці тое, што мне вядома  найперш са сведчанняў Антона Шукелойца.


Усё ніжэйпададзенае заснавана на фактах і сведчаннях, а не на ідэалагічных клішэ ці савецка-камуністычнай прапагандзе.


В.Кубэ: некаторыя штрыхі да палітычнага партрэта.


-Калі па сукупнасці, абсалютна непрадузята паспрабаваць з чыста беларускага пункту гледжання ацаніць усё тое, што Вільгельм Кубэ зрабіў для Беларусі і для самасцвярджэння беларускай нацыі, якую ён лічыў, як і нямецкую, сапраўднай арыйскай,


-калі ўзяць пад увагу тое, што ён мусіў дзейнічаць пад кіраўніцтвам беснаватага свайго начальніка(А.Гітлера) ў надзвычай цяжкіх і жорсткіх умовах ваеннага супрацьстаяння двух антычалавечых таталітарных рэжымаў -- уласна свайго гітлераўскага і чужога сталінскага,


-калі ўлічыць яго ўнёсак у сцвярджэнне і замацаванне беларускай мовы, культуры, гістарычных нацыянальных сімвалаў Беларусі-- бела-чырвона-белага сцяга і герба "Пагоня" --


дык Вільгельма Кубэ, прынамсі, аніяк нельга лічыць "палачом беларускага народа", як сцвярджае камуна-савецкая прапаганда. І як працягваюць, увы, лічыць некаторыя з маіх апанентаў.


А  што да геройства або негеройства адносна да таго або іншага гістарычнага персанажа, які меў дачыненне да Беларусі, дык пакуль што проста адзначу такі факт.

На сёння ў нас у героях Беларусі, напрыклад, ходзіць Пётр Пракаповіч -- экс-кіраўнік Нацыянальнага Банка Беларусі. Пры ім інфляцыя сягала двухзначных лічбаў, суправаджалася раптоўнай абвальнай дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. А ўдзячныя яму за гэта беларусы з самага світанку займалі чэргі ля абменных пунктаў валюты, часам прышпільваючы, каб можна было сядзець, а не стаяць,  "ня вельмі мяккія табурэткі да свайго мяккага месца".


З майго ўласнага пункту гледжання бясспрэчна адно: бадай, ніхто ні з папярэдніх, ні з наступных кіраўнікоў Беларусі не зрабіў болей у справе сцвярджэння беларускай нацыі, чым Вільгельм Кубэ. А гэта азначае,  што і для сцвярджэння Беларускай дзяржавы таксама(на час вайны на нямецкі капыл -- Генеральнага Камісарыяту Вайсрутэнія).


І ўсё гэта было зроблена  ў НАДЗВЫЧАЙНЫХ, падкрэсліваю, умовах самай жорсткай вайны ў гісторыі чалавецтва.


Якой бы сталася Беларусь ў выпадку перамогі Трэцяга Рэйха? Ці ўдалося б Беларусь(а таксама ў дадатак абавязкова і Польшчу, бо яна бліжэй да Германіі) анямечыць да такой ступені, як удалося русіфікаваць яе імперскай Расіі і бальшавікам -- пытанне рытарычнае.


Гэта пытанне ўмоўнага ладу гісторыі, таму дакладнага адказу на яго быць не можа.Вільгельм Кубэ даволі жорстка супрацьстаяў у сваёй дзейнасці вайсковай эліце Германіі, ў прыватнасці,  Гестапа. І трагічна загінуў у выніку тэрарыстычнага акту ці, дакладней кажучы, спецаперацыі.


А колькі дзесяткаў тысяч жыццяў габрэяў было захавана дзякуючы яго цвёрдай, адрознай ад Гітлера ды іншых кіраўнікоў Рэйха пазіцыі па габрэйскаму пытанню! Але аб гэтым -- у наступнай частцы.


Усё вышэйпералічанае -- штрыхі да палітычнага партрэта  кіраўніка акупацыйнай  нямецкай грамадзянскай адміністрацыі, Генеральнага камісара Беларусі(Вайсрутэніі) часоў Трэцяга Рэйху  Вільгельма Рыхарда Пауля  Кубэ.


Працяг будзе.


Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ. 10.05.2018

Нататкі для артыкула пра Вільгельма Кубэ мною былі падрытаваныя даволі даўно. Але па розных прычынах я іх не друкаваў. Цяпер, мяркую, настаў такі час.

На вуліцах Мінска ў "лепшых" традыцыях і праявах камуна-савецкага мінулага адшумела і адсалютавала чарговае "победобесие-2018", хай і не такое маштабнае, як у мінулым годзе. Як бачым, мой  прагноз, як медыцынскі дыягназ, аказаўся дакладным: наш правіцель і "кормчы" у адной асобе ў чарговы раз папраўляў стужкі на так званай "цырымоніі ускладання вянкоў". А потым нешта лапатаў па-руску пра "прыватызацыю нашай агульнай перамогі"...

Але пакуль пакінем усе гэтыя трызненні і перажыткі савецкага мінулага ў баку. І вернемся да  даследавання і асэнсавання гістарычнай ролі Вільгельма Кубэ ў аносінах да Беларусі.  


На жаль, усе мы пасажыры цягніка пад назовам "Жыццё". 7 студзеня 2017г. сыйшоў на сваім прыпынку гэтага цягніка такі чалавек, як Антон Шукелойц. Ён асабіста ведаў Вільгельма Кубэ і працаваў з ім у 1941-1943гг.

Мне пашчасціла ў 1997-м падчас свайго побыту ў ЗША неаднаразова гутарыць са спадаром Шукелойцам пра мінулае і сучаснае, пра 2-ю сусветную вайну, якую ён перажыў, пра Беларусь і яе гаротны, але ўсё ж шчаслівы лёс.  

Тое, што я пачуў ад Антона Шукелойца пра Вільгельма Кубэ,  змяніла мае ўяўленні і маё стаўленне не толькі да гістарычных фактаў, але й да гісторыі як навукі.

Пра Генеральнага камісара Беларусі(Вайсрутэніі) у гады 2-й сусветнай вайны(1941-1943) Вільгельма Кубэ ведаюць амаль усе адукаваныя беларусы. Прынамсі тыя, хто цікавіцца  гісторыяй Беларусі, хто імкнецца вывучаць яе не па  савецкіх падручніках, а сыходзячы з фактаў і сведчанняў тых людзей, хто жыў у Мінску  ў 1941-1943гг.

У 1997-м годзе падчас  гутарак з Антоном Шукелойцам я канчаткова пераасэсаваў сваё стаўленне да асобы Вільгельма Кубэ. І з тае пары лічу яго адным з тых, хто ўнёс найвялікшы ўклад у нацыянальнае станаўленне беларусаў як нацыі. У надзвычай жорсткіх і бесчалавечных абставінах 2-й сусветнай вайны.  

Толькі  ўсебакова адукаваная асоба, якім быў Вільгельм Кубэ, толькі  чалавек з пачуццём глыбокай прыязнасці і сімпатыі да карэннага народу нашай Беларусі(на нямецкі капыл -- Вайсрутэніі) мог запрасіць з Вільні на пасаду бургамістра г. Мінска прафесара Вацлава Іваноўскага.

І сапраўды, беларусам вельмі пашанцавала на  кіраўніка грамадзянскай акупацыйнай адміністрацыі ў тыя надзвычай жорсткія гады супрацьстаяння двух антычалавечых рэжымаў: сталінскага і гітлераўскага.

Прафесійны журналіст і хрысціянскі дэмакрат па свайму светапогляду Вільгельм Кубэ дазваляў сабе спрачацца наконт антрапалагічных характарыстык і арыйскага паходжання беларусаў з галоўным ідэолагам Трэцяга Рэйху Альфрэдам Розенбергам.

Вільгельм Кубэ даводзіў да кіраўніцтва 3-га Рэйха, што беларусы ня меншыя арыі па антрапалагічных характарыстыках, чым уласна немцы.  Адважыцца на такое ў тыя надзвычай жорсткія і складаныя часіны 2-й сусветнай вайны  мог толькі той, хто сапраўды так лічыў. І хто любіў і захапляўся беларускім народам, яго мовай, культурай.

Наперад анансую  вельмі ўразлівыя  факты : Вільгельм Кубэ за тыя два гады, што ўзначальваў  грамадзянскую нямецкую акупацыйную адміністрацыю Беларусі, не прапусціў аніводнае тэатральнае прэм'еры!   Акрамя тэатра ў 1941-1943гг.,  дзякуючы В.Кубэ і бургамістру В.Іваноўскаму,   практычна  ўсе навучальныя  ўстановы  ў  г. Мінску (Менску) функцыянавалі і працавалі  па-беларуску( з вывучэннем, зразумела, нямецкай мовы як мовы краіны-акупанта).  


Апроч таго, наколькі гэта было магчыма ў тых ўмовах, Кубэ адстойваў права на жыццё для беларускіх габрэяў,  якія падлягалі татальнаму знішчэнню. І якіх толькі ў Мінску ў 1941-м  жыло звыш паловы ад агульнай колькасці насельніцтва беларускай сталіцы.


Камунасавецкая прапаганда й дагэтуль наўмысна выпячвае на першае месца фармальную партыйную пасаду Вільгельма Кубэ. Маецца на ўвазе пасада гаўляйтэра-- кіраўніка рэгіянальнай партыйнай структуры ў Нацыянал-сацыялістычнай нямецкай рабочай партыі.

Вільгельм Кубэ ў 1941-1943гг. быў па пасадзе кіраўніка( Генеральнага Камісара) грамадзянскай акупацыйнай  нямецкай адміністрацыі ў Беларусі.   Беларус  Антон Шукелойц  у 1941-1944гг.(гады нямецкай акупацыі нашай Бацькаўшчыны )  працаваў дырэктарам Беларускага нацыянальнага музея ў г.Мінску.

Што гэта быў за чалавек -- Вільгельм Кубэ?  Чаму яго напаткаў такі трагічны лёс? Ці магла гісторыя адносна Беларусі падчас 2-й  сусветнай вайны пайсці неяк па-іншаму?

На гэтыя і іншыя вельмі цікавыя кожнаму беларусу пытанні трохі больш падрабязна -- у наступных артыкулах.  


Мяркую, нашае грамадства ўжо істотна змянілася. І большасць беларусаў ментальна дэкамунізавалася. Прынамсі так, каб успрымаць гісторыю Беларусі  і яе асобаў  не  толькі з савецкіх  падручнікаў, але і з расповядаў сведкаў і ўдзельнікаў  тых гістарычных падзей.

Шаноўныя чытачы і ўсе, хто цікавіцца гісторыяй і шукае гістарычныя звесткі і сведчанні з першакрыніц!  У бліжэйшы час -- мой распавяд пра тое, што я пачуў пра Вільгельма Кубэ. А менавіта: факты і акалічнасці, звязаныя з асобаю В.Кубэ, якія мяне найбольш ўразілі пад час гутарак з Антонам Шукелойцам.

І потым хай кожны  самастойна сам  сабе адкажа на пытанне, што ўяўляла сабою гістарычная постаць Вільгельма Кубэ. І хто ён ёсць для Беларусі: вораг народа  ці герой Беларусі.


Поправить ленточку. 02.05.2018

Ритуальное действо коммуно-советской эпохи, именуемое как  "Поправить ленточку"   при церемониальном возложении венков к монументам и обелискам, возведённым в  СССР  в память о 2-й мировой войне( в советской интерпретации -- "Великой   Отечественной"), оказалось воистину живучим. И даже заразным.


Готовя этот текст и просматривая в интернете видео и фото на тему  "Поправить ленточку"  меня  более всего поразило то, что даже лидеры свободных демократических стран Запада( Германии, Франции и др.), иногда участвуют в подобных церемониальных ритуалах.  И порой даже не осознают весь их цинизм и абсурд.

Участвуя вместе с  постсоветскими диктаторами в подобного рода мероприятиях из арсенала советско-коммунистического прошлого, лидеры  некоторых западных государств тем самым себя дискредитируют в историческом плане.  Да и не только себя, но страны, которые они представляют.


Пример из недавнего прошлого.


10 мая 2015 года.  Президент России Владимир Путин и федеральный Канцлер(-ша) Германии Ангела Меркель участвуют в церемонии возложения венков к монументальному памятнику советско-коммунистической эпохи -- могиле неизвестного солдата в Александровском саду,  который  расположен  у стен московского Кремля.

Собственнно, сами венки возлагают не главы государств, т.е. не Путин и Меркель.  Ибо не "царское" это дело!

Венки возлагают специально подготовленные, вымуштрованные именно для этого ритуала военнослужащие из состава кремлёвского почетного караула, охраняющего высших должностных лиц государства( в данном случае России).  Их  "робототехнические" движения при поднесении венков к монументу, если посмотреть на это действо со стороны и поразмыслить логически, выглядят совершенно нелепо.

Ну а далее главы государств, т.е. господин президент России Путин и  госпожа канцлер(-ша)  Германии Меркель, как и положено царствующим особам,  подходят к уже возложенным венкам.  И,  немного постояв, склоняют головы,  как бы изображая публично скорбь в память о  павших  во 2-й мировой войне.   Потом  Владимир Путин  вдобавок  ещё и поправит   ленточку  на одном из, повторюсь, уже возложенных к монументу венков.


Напомню, что в 1915 году Крым уже был захвачен Россией. Во всю шли боевые действия в восточной части материковой Украины с участием спецподразделений российской армии и российских спецслужб, счёт погибшим шёл уже на тысячи...

И вот на этом фоне глава Германии фрау Меркель прибывает в Москву. Чтобы совместно с главой Российской Федерации Владимиром Путиным ( т.е. с руководителем государства-агрессора),  поучаствовать в церемонии возложения венков у стен московского Кремля.

И, разумеется, поправить на  уже возложенных венках ленточки.  


Ритуальная роль почётных караульных.


С точки зрения здравого смысла никак не позавидуеш той роли, которую исполняет почётный караул в том или ином государстве. Ведь он по сути не охраняет высших должностных лиц государства!

Всякий раз, напрягаясь и изгаляясь в строевой выучке, почётный караул как бы следует неписанному, не утверждённому ни одной международной Конвенцией так называемому "дипломатическому протоколу".


И всё только ради того, чтобы "достойно" встретить очередного главу государства N. И, тем самым, потешить самолюбие прибывшего высокого гостя. А заодно, конечно же, в очередной раз возвеличить власть над другими людьми своего собственного правителя.

Той роли и действиям почётных караульных, участвующих в ритуальных церемониях с возложениями венков к монументам, увы,  можно пока лишь посочувствовать.  

Действия почётных караульных в церемониях с возложениями венков чем-то смахивают на движения тяжело больных паралитиков. Ведь нигде ничего подобного вы не увидите в реальных церемониях похорон,  погребений и поминовения умерших  обычных  людей!  Если, конечно, при этом не брать в расчёт порой трясущиеся руки убитых горем родных и близких умершего человека.  При этом  вполне допускаю,  что  в  церемониях похорон компартийных бонзов и прочих "фараонов"  нечто подобное, образно говоря,  "паралитическое" ,  имело место быть.

Но на похоронах обычных людей можно  увидеть лишь трясущиеся руки и тела убитых горем родных и близких покойного.  Есть основания полагать, что именно эти "трясущиеся руки и  ноги"   убитых горем родственников и близких усопшего позже и были приняты за основу при дальнейшей детальной проработке всех действий при осуществлении ритуала с возложением венков к монументам.

Для тех, кто не в теме, напомню: поначалу компартийные деятели советской эпохи с обращенным вниз к подножию монумента или обелиска взором старались сами непосредственно подносить и возлагать венки.

И, если следовал порыв ветра, поправляли на них ленточки, чтобы были видны написанные на них благодарственные слова памяти и скорби.

Это, по крайней мере, выглядело не так цинично и не так отвратительно, как ныне.


Воплощение в жизнь трудов академика И.П.Павлова.


Спустя некоторое время ритуал с возложением венков "усовершенствовали".  И с тех пор он являет собой то отвратительное и запредельно циничное действо, которое мы периодически имеем возможность созерцать и поныне.

Для выработки у  военнослужащих из состава почётного караула соответствующих  специфических движений при исполнении ими церемонии подноса и возложения венка к монументу за основу были взяты научные труды и эксперименты русского и советского учёного-физиолога Ивана Петровича Павлова. Следует признать, что психологи и консультанты советских коммунистических вождей поработали в этом направлении очень неплохо.

Трясущиеся  паралитические движения человека воздействуют на соответствующие участки коры головного мозга, вызывая в нём чувство сострадания. В общем, никакого секрета здесь нет -- всё в точности с теорией условных рефлексов первого русского и советского учёного-лауреата Нобелевской премии  в области физиологии и медицины  Ивана Петровича Павлова.    

Впрочем, не буду далее в деталях описывать всю логическую нелепость и запредельный цинизм этого коммуно-советского ритуала. Отмечу лишь то, что для полноты картины не хватает разве что слёз ( а ещё лучше -- изображения плача и рыдания) на лицах глав государств.


О грядущем ритуале  9 мая 2018г. в г. Минске.


В заключение спешу порадовать всех моих друзей и врагов(ежели таковые имеются).  Уже совсем скоро, а именно -- 9 мая 2018г.  вы вновь при желании сможете воочию увидеть этот  "бессмертный"  ритуал  коммуно-советской эпохи.

Наш  бессменный вождь( он же -- наш Кормчий с четвертьвековым стажем)  примет участие (возможно, со всей семьёй) в ритуальном действии под названием "Поправить ленточку".  Этот ритуал с участием военнослужащих роты почетного караула при  "Его Величестве"   обязательно состоится в самом центре нашей беларусской столицы.


К сожалению, далеко не все минчане смогут воочию лицезреть это забавное действо. Ведь вновь перекроют движение в центре нашей столицы -- г. Минске.  А всех желающих увидеть церемонию с более близкого расстояния будут безжалостно шмонать и, разумеется, не пропускать к месту "священного" действа.  Исключение -- для особ, приближённых к  "Его Величеству".  Но не стоит унывать!

Увидеть прикольные движения человеческих фигур в военной форме, напоминающие замедленных роботов, исполняющих своеобразные элементы брейк-данса, а также насладиться кульминацией всего ритуала -- поправкой ленточки на возложенных венках к подножию монумента самим нашим Кормчим можно будет и по телевизору.

Более чем уверен, что по "зомбоящику" будет вестись прямая трансляция всего ритуала. Или, может быть, я не прав?

Вы допускаете мысль, что после прочтения сего текста наш Вождь может передумать? И собственноручно, понурив голову, поднесёт( т.е. возложит)  венок к монументу в центре г. Минска?  Я -- нет.

Но ежели вдруг такое произойдёт,  ежели мы  не увидим паралитических движений людей в военной форме, возлагающих эти самые венки -- это вызовет в мире эффект взрыва информационной бомбы.  На всём постсоветском и, возможно,  в мировом информационном пространстве.  

И тогда,  говоря словами  моего любимого, воистину гениального Поэта с беларусскими корнями Владимира Вывсоцкого   "про этот случай раструбят по Би-Би-Си".


Живее всех живых!


Нет, не вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов(Ленин) оказался живее всех живых!

Некоторые коммуно-советские ритуалы оказались на поверку в нашей жизни более живучи. Они живее всех живых!

Они, собственно, уже пережили "дела великого Ленина" и  "великого Сталина" -- вождей мирового пролетариата.

Более того, нелепые, абсурдные и запредельно циничные по своей сути коммуно-советские ритуалы оказались не только живучи, но и заразны. О чём и свидетельствует периодическое участие в них представителей цивилизованных стран Запада.  

Хотелось бы ошибиться, но, полагаю, что коммуно-советский ритуал для царствующих особ и всех властьпредержащих под названием "Поправить ленточку"  уйдёт в небытие лишь со смертью последнего "совка".


Чем реально озабочен Лукашенко? 10.04.2018

Что означают высказывания А.Лукашенко о назревших  "правках  в конституцию"?  Почему Лукашенко вновь озаботился конституционным референдумом? Почему вдруг заговорил о расширении "функций парламента, правительства и других ветвей власти"?

На эти и связанные с ними вопросы постараюсь изложить свою позицию. Не буду касаться домыслов и догадок уважаемых аналитиков и политологов, предрекающих то удлинение срока правления президента до семи лет, то некую постепенную трансформацию диктатуры с введением мажоритарно-пропорциональной системы выборов в карманный парламент и т.д.

Гораздо более важно, на мой взгляд, понять, почему Лукашенко вдруг об этом заговорил. И вот тут я не нахожу никакой другой причины обьяснения такого его странного поведения кроме той, что связана с состоянием его здоровья.

Несколько лет назад в частных разговорах я предрекал, что финал земной жизни для Лукашенко наступит самое позднее -- в 2018-м. То есть в этом году. Сегодня те, кто слышал мой прогноз, основанный на известных  утечках информации о реальном состоянии его здоровья, надо мной насмехаются. Но, как говорится, ещё не вечер.  Хотя  уже не стоит быть категоричным и утверждать, что 2018-й будет последним годом жизни нашего правителя.

В прошлом году,  анализируя "коленовстающую" имперскую, понтовую,  агрессивную политику России и её правителя Владимира Путина,  я сделал прогноз ,  что несмотря на многомиллиардные вложения и чудовищную коррупцию в ФИФА(Всемирной федерации футбола),  у России отберут право проведения чемпионата мира по футболу.  Мой прогноз казался тогда фантастическим.

Но сейчас он таковым уже не кажется. Особенно на фоне грандиозного скандала с химической атакой в английском Солсбери, за которой стоит Россия и Путин, и в результате которой серьёзно пострадали бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Так что и в прогнозе, относительно  сроков правления и жизни А.Лукашенко временной диапазон может быть чуточку расширен.

Спрогнозировать же с математической точностью дату смерти того или иного вполне здравствующего человека даже преклонных лет достаточно сложно. Особенно если учесть при этом всё возрастающие возможности современной медицины.

Но возможности медицины всё же не безграничны. И если будет снята завеса тайны о реальном состоянии здоровья Лукашенко, если подтвердится упорно ходящий слух о наличии у него онкологического заболевания -- тогда всё логично. И вполне обьяснимы нынешние словесные пассажи нашего правителя, который вдруг озаботился тем, что сотворил с конституцией и всеми институтами власти во вверенном ему в 1994-м во временное управление государстве -- Беларуси.

Для тех, кто не совсем в теме, напомню. Лукашенко и его ближайшие подельники в 1996-м году  при грубом вмешательстве России совершили государственный конституционный переворот. Его результатом стало уничтожение демократии, реального парламента -- Верховного Совета, независимости судов, СМИ и т.д. Ну а сама конституция была переписана и превращена в филькину грамоту.

Основной смысл выражения "филькина грамота" -- в том, что это просто ничего не стоящая бумага или документ, не имеющий юридической силы. Конституция Лукашенко 1996г. и есть именно такой, юридически ничтожный документ с точки зрения права.

Поэтому какие бы поправки сейчас ни вносил в свою конституцию Александр Лукашенко( посредством референдума, через указ или декрет) -- всё это ровным счётом никак не повлияет на его судьбу. Как, впрочем, и на судьбы всего его семейства.

Политические процессы в Беларуси после смерти Лукашенко будут развиваться независимо от итогов очередного, четвёртого по счёту абсолютно нелегитимного с точки зрения права референдума, который намерен организовать Лукашенко. Если А.Лукашенко всерьёз полагает, что этим как-то облегчит незавидную участь самого себя и своей семьи -- тогда он полный идиот.

Александр Лукашенко в надежде на  очередной "спасительный референдум", на мой взгляд, просто наивно заблуждается. Ему его окружение просто пудрит мозги. Ибо оно заботится прежде всего о сохранении своего непосильно нажитого у корыта власти добра, роскошных апартаментов в царском селе в "Дроздах и т.д.

Для  Александра Лукашенко сейчас лучше сидеть тихо. И упиваться властью над людьми в оставшийся уже совсем небольшой остаток жизни, продолжать играть в хоккей и кататься на роликах, пока ноги ходят.  А не устраивать себе очередной стресс-тест с бессмысленным  с практической точки зрения очередным абсолютно нелегитимным референдумным посмешищем.

В Беларуси, в центре Европы, передача власти по наследству в принципе невозможна. В отличие от империй типа России и мусульманских стран центральной Азии(восточных деспотий).

Передачу власти по наследству категорически неприемлет население Беларуси и её массовое сознание. А простое перераспределение власти с помощью референдума или указа никак не спасёт А.Лукашенко и его ближайших подельников от ответственности за содеянное.

Независимо от сроков давности, отвечать придётся за политические похищения и убийства, за ввод вооружённого спецназа в масках в зал заседаний парламента и избиение депутатов оппозиции. А также за многие другие преступления, совершённые по указке или с разрешения А.Лукашенко, в результате которых пострадали десятки тысяч невинных людей.  

И Александр Лукашенко, как мне кажется, уже начинает это осознавать. Да и он чувствует, понимает, что не доживёт, как принято шутить, "до Коли".

Поэтому перед неизбежной своей смертью, которая уже маячит на горизонте, он  всячески пытается  искать выход из того финального жизненного тупика, куда  загнал себя и всё своё семейство.  

Республика Беларусь, если сохранится как государство, просто обязана будет после смерти Лукашенко вернуться в легитимное правовое поле Конституции 1994 года.  Иного просто  не дано.


Страсти по БНР. (Окончание). 24.03.2018

В ограниченном, строго  концертном формате Лукашенко всё же разрешил оппозиции отпраздновать 100-летие БНР.


Сегодня Лукашенко кровно заинтересован в сохранении антироссийской оппозиции в Беларуси. Ибо сегодня только она -- антироссийская, а точнее, антикремлёвская оппозиция выступает хоть каким то гарантом сохранения его власти в Беларуси.

Не будь такой оппозиции -- Лукашенко уже давно был бы смещён Кремлём. И заменён на более вменяемого пророссийского, а может  быть и просто российского ставленника.


О бытовом национализме Лукашенко.
 

Существование в мозгах А.Лукашенко, якобы,  бытового "беларусского русскоязычного национализма", как некоторые аналитики уже пытаются предположить -- это, на мой взгляд, чистые фантазии.

Лукашенко не есть так называемый "бытовой националист". Он -- простой колхозный парень, перебравшийся в столицу, но впитавший в себя с детства комплекс этакой "потешной деревенщины". Он всю жизнь старался и до сих пор старается заговорить по-русски  без акцента. Или  "по-городскому", так как  беларусская мова в городах Беларуси в советские времена почти была выведена из всех сфер употребления.

Но в силу недостатка образования, знаний и отсутствия лингвистического таланта Александру Лукашенко это в полной мере так и не удалось достичь. Видимо, в этом и кроется одна из главных причин его, мягко говоря, брезгливого отношения к беларусской мове и ко всему беларусскому.  

Лукашенко -- неудавшийся и несостоявшийся учитель истории в сельской советской школе, комсомольский активист и компартийный инструктор районного масштаба, работник райпищеторга и исправительно-трудовой колонии УЖ 15/17...

В общем, А. Лукашенко -- почти обычный человек, так называемый денационализированный "совок", каких в множественном числе воспитывали компартия и комсомол в советских школах и ВУЗах. Почти обычный -- это значит несколько выделявшийся из остальной  массы людей своей прирождённой хитростью, сочетаемой с угодничеством, льстивостью и деспотическими психологическими характеристиками.

Такого типа людей всегда следует опасаться. И на пушечный выстрел не подпускать их к себе, и, уж тем более, во власть. Этого, увы, не захотели или не сумели вовремя разглядеть и  понять В.Гончар, Д.Булахов и другие из когорты "молодых волков", сделавшие роковую ставку в своей политической карьере, оказавшейся для них ценою в жизнь.

И как следствие   фатальной ошибки "молодых волков"(а по моей терминологии -- "младокомсомольцев") такого типа человек с деспотическими наклонностями по фамилии Лукашенко однажды, в 1994-м году  взошёл  на вершину беларусской власти.

И с тех он эту власть удерживает всеми правдами и неправдами. Лукашенко  ежедневно и ежечасно параноидально трясётся за сохранение и удержание своей неограниченной никакими законами власти. И похоже на то, что так будет продолжаться  до самой его смерти.

Лукашенко понимает, что в России ему и его семейке уже ничего не светит. По мере старения А.Лукашенко его страх потерять власть и, вследствие этого, умереть преждевременно будет всё более и более усиливаться. До тех пор, пока, как предрекал ещё в 1997г. Виктор Гончар, он, т.е. его протеже -- Александр Лукашенко, окончательно не потеряет самообладание и власть над самим собой.

В этой связи вновь приведу  фразу Виктора Гончара относительно судьбы Лукашенко. На мой взгляд, она пророческая. Её Виктор Гончар написал по-беларусски на вручённом мне экземпляре Заключения Специальной Комиссии Верховного Совета 13-го созыва, посвящённом преступлениям Лукашенко, ещё в 1997г. Вот её текст: "Калі Лука страціць уладу над сабой , ён страціць яе наогул".

Только в формально независимом государстве под названием Республика Беларусь Лукашенко пока ещё может сохранять власть над людьми,  проживающими на территории нынешней Республики Беларусь и  номинально принадлежащими к беларусской нации. И  при этом безнаказанно упиваться своей властью над ними.

Обладая неограниченной властью, Лукашенко волен ломать по своей прихоти и усмотрению, не взирая на любые формально существующие законы, судьбы других людей. Это сладостное ощущение своего превосходства над другими людьми за четверть века безраздельного правления уже окончательно извратило и без того нездоровую психику Лукашенко.    

Чтобы досидеть в президентском кресле до самой смерти, Лукашенко  всё чаще будет трындеть о независимости Беларуси.

И даже разрешать диссидентской оппозиции праздновать очередную годовщину образования БНР.

Но при этом ничего не делать для возрождения им же уничтоженного под корень беларусского языка. Не говоря уж о восстановлении государственного статуса беларусских исторических герба и флага. А также всего того, что связано с беларусскоязычным национально-культурным и информационным пространством.


Не всё так безнадёжно!


Но не стоит отчаиваться и посыпать голову пеплом. Лукашенко  не вечен.  

И в Кремле, похоже, это начинают понимать. И это опасно. Ведь кремлевские чекисты во власти могут просто не успеть руками Лукашенко присоединить Беларусь. И оформить де-юре процесс присоединения Беларуси по Крымскому варианту, ускорив при этом и смерть Лукашенко.

С учётом того, что Россия потерпела фиаско в Украине и в Сирии, такая удручающая перспектива для  Беларуси выглядит вполне реальной.


Но пока у нас, к счастью, существует угроза "донбасского" сценария присоединения Беларуси к России.

Пока ещё  живы ростки национального самосознания у части беларусов. Пока ещё трепыхаются отдельные представители "свядомых" беларусов(на имперском жаргоне "свидомитов"), которые мечутся  в поисках беларусскоязычных детских садиков и школ для воспитания своих детей (о ВУЗах тактично умолчу).

И вот наличие именно этих остаточных явлений в беларусском национальном самосознании пока  сдерживают Кремль от перехода к завершающей стадии спецоперации по присоединению Беларуси.  

О государственном мышлении и самоидентификации.

Исходя из всего вышеизложенного, мой уважаемый читатель сможет самостоятельно сформулировать ответы на многие  вопросы. И  самому определиться со своей собственной самоидентификацией.  Чтобы не задаваться вопросами по поводу того,  какой у него родной язык, какая часть еврейской, татарской и прочей  "русской"  крови течёт в его жилах.


И пока будут раздуваться страсти вокруг БНР, пока власти будут отвергать празднование Дня Воли 25 марта как единственного исторически обоснованного Дня Независимости Республики Беларусь, пока беларусский язык не станет единственным официальным(государственным) языком  -- до тех пор никто в мире не будет считаться с  Беларусью как независимым государством.

У многих представителей беларусской власти, к сожалению, почти напрочь отсутствует государственное мышление. Многие из них просто не способны самостоятельно управлять.  На всех уровнях госуправления, во вверенных им ведомствах все лукашенковские ставленники оглядываются не только на Лукашенко, но и на Москву.

Самостоятельное государственное мышление и его наличие в мозгах того или иного беларусского чиновника сегодня напрямую связано с его самоидентификацией.

И если чиновник не идентифицирует себя гражданином Беларуси  и представителем беларусской нации -- он не должен состоять на государственной службе.День Воли как праздник сознательной части беларусов.


На сегодняшний день каждый, кто считает себя беларусом, гражданином Беларуси, а также те, кто сомневается в том, как себя самоидентифицировать, но пока ещё склонен считать себя беларусом( в их числе -- автор этих строк) -- те будут в той или иной форме отмечать День 25 марта как свой Праздник. Или Сьвята, как говорят беларусы.

Это Сьвята  сознательные  беларусы называют Днём Воли. Имея ввиду  тот исторический и единственный среди всех прочих Дней в году, который уже давно должен был стать главным государственным праздником Беларуси -- Днём Незалежнасці(Независимости). Если бы не Лукашенко.

И если бы к настоящему времени сформировалась полноценная  беларусская нация, день 25 марта был бы главным государственным праздником -- Днём Независимости.

А пока это лишь День Воли. Той Воли, за которую ещё предстоит бороться.  

И, что очень вероятно, пролить за эту Волю кровь. Возможно, много крови, о чём, увы,  сегодня свидетельствует опыт наших ближайших по духу, языку и культуре южных соседей -- украинцев.

К сожалению, формирование беларусской нации исторически затянулось. По объективным и субьективным причинам. Впрочем, это уже отдельная тема.


КОЛХОЗНИК И НАРОДЕЦ. 25 ЛЕТ СПУСТЯ. 14.03.2018

«Коль уж избрали президентом колхозника, ну так терпите!»  
                                                                          Александр Лукашенко.


Ровно за полгода до убийства Павла Шеремета я специально для "Белорусского партизана" написал статью под названием "Колхозник и народец".

Павел Шеремет очень высоко оценил тот текст. А один из моих давних приятелей (фамилию не называю, но он принадлежит к мэтрам белорусской журналистики) даже назвал ту статью лучшей публикацией о Лукашенко, которые ему довелось прочесть за всё время.

Поскольку почти всё, изложенное в той статье, остаётся актуальным и поныне (и, вероятно, будет оставаться таковым до самой смерти А.Лукашенко),  то есть смысл кое -что повторить и по новому изложить  применительно к нынешним реалиям.

И тем самым освежить в памяти некоторые акценты, важные для понимания и осмысления процессов, происходивших все эти годы в Беларуси.

Ведь многое из того, что творилось, происходило и происходит в Беларуси, ныне  повторяется в России, где российский президент-царь Владимир Путин вслед за  нашим президентом-царьком  Александром Лукашенко пошел на пожизненное правление.

Вынесенная в качестве эпиграфа к теме цитата из высказывания Александра Лукашенко является своеобразной квинтэссенцией для осмысления прожитых нами более двух десятков лет. А это в среднем одна треть человеческой жизни среднестатистического беларуса.
 
Годы правления Лукашенко в моей жизни, как и, полагаю, в жизни многих уважающих себя беларусов,  по большому счёту  прожиты и потрачены   впустую.  Или «змарнаваны»,  как говорим мы -- беларусы.

А  для  Беларуси как государства и для беларусов как не до конца сформировавшейся нации период правления Лукашенко может и вовсе  оказаться катастрофическим.

Двадцать пять колхозных лет.


Почти двадцать пять позорнейших лет в новейшей белорусской истории!

Они характеризовались торговлей суверенитетом и независимостью Беларуси, уничтожением всего белорусского в Беларуси. Все эти годы избранный в 1994-м президент-колхозник, намертво вцепившийся во власть, пытается сделать из несформировавшейся до конца белорусской нации так называемых «русских со знаком качества».

И 25 лет назад, и сейчас я бы не винил только наш белоруссский народ или, по-лукашенковски говоря, "народец", в том, что он тогда, на волне демократии и гласности допустил ошибку. И избрал  в главные начальники себе подобного, т.е. президента-колхозника. Вина за такой выбор и связанный с ним весь дальнейший печальный ход событий лежит прежде всего на тогдашней политической элите.

А элита, как известно, на то и элита, что она всегда должна быть на порядок выше среднестатистического показателя народа (в нашем случае "народца"). Имеются в виду суммарные показатели, характеризующие социально-культурный статус индивида -- представителя правящей элиты нашего народа-народца.

Ведь степень образованности представителя элиты, его уровень культуры и коммуникаций с другими людьми, владения родным и иностранными языками, его профессиональные навыки в той или иной сфере жизнедеятельности являются определяющими.

К сожалению, иногда люди с крайне низким, образно говоря, колхозным уровнем образования и культуры, пытаются пролезть сразу в высшую сферу человеческой деятельности. Каковой и является наряду с искусством, литературой и наукой Её Величество  Политика.

В искусстве на момент начала перестройки в СССР и открытия широких возможностей для самореализации Александр Лукашенко достиг лишь уровня плохонького баяниста с никудышним сиплым вокалом. Стало быть, это был не его конёк.

В литературе Лукашенко сумел прочесть лишь «стихи Василя Быкова». А коль так, то тут же смекнул, что литература – это тоже не его сфера. «Уж лучше их, писателей, критиковать, чем самому писать то, что никогда не напечатают», -- такая, видимо, мысль промелькнула тогда в голове будущего президента-колхозника.

Так что оставалось одно – рвануть в политику. Тем более, что как раз подоспела перестройка, демократизация и гласность. А это – новые широкие возможности для самореализации.

Впрочем, не буду далее иронизировать. Вполне возможно, что на самообразование и на чтение хороших книг в советские годы у Лукашенко порой просто не хватало времени. А интернета и компьютеров тогда не было.

В советские годы писались сомнительные кандидатские и докторские диссертации. К примеру, были такие, как «Лаврентий Берия – лучший друг Великого Сталина». А чуть позже историки от КПСС изгалялись по поводу книг дорогого Леонида Ильича(Брежнева)  «Малая Земля», «Возрождение», «Целина»…

Когда наш будущий президент Александр Лукашенко получал среднее и высшее образование, иногда для прилежной учёбы в ВУЗе достаточно было быть активным комсомольцем. И ещё иметь тупо написанные шариковой ручкой конспекты актуальных работ классиков марксизма-ленинизма.


Колхозник, «совхозник» и «совок».


Лукашенко, как известно, на момент своего избрания имел социальный статус председателя даже не колхоза, а совхоза. Слово «совхоз» расшифровывается как «советское хозяйство» . Т.е. даже не коллективное, как в колхозах, а именно советское.

В колхозах, в отличие от совхозов, самостоятельности и прав у колхозника было побольше, нежели в совхозах у «совхозника». И если слово колхозник ( по-белорусски «калгаснік») получило своё официальное закрепление в русском, и, соответственно, в белорусском языках, то слово “совхозник” как-то не прижилось.

А с наступлением периода перестройки и гласности(1987- начало 90-х) в обиход пошло гулять слово “совок”.

Совком стали презрительно называть всех тех, кто держался за старое, изживающее себя советское прошлое. Имеется ввиду не только советско-социалистический способ ведения хозяйствования и управления экономикой, но и соответствующие этому способу стиль поведения и жизненные ориентиры.

Жизненным ориентиром Лукашенко как президента-колхозника стал курс на возврат в “совок”. Т.е. на возрождение СССР в том или ином виде.

Александр Лукашенко образца второй половины 90-х прошлого века и его тогдашняя камарилья всерьез замахнулись на Кремль.

В своем стремлении “объединить эти народы”, т.е. белорусский несформировавшийся в нацию народ-народец и российские народы с русским народом во главе и надеть в Кремле “шапку Мономаха” Александр Лукашенко, казалось, был неудержим. “Кто объединит эти народы?”, -- задавал тогда самому себе риторический вопрос Александр Лукашенко.

И имел в виду, конечно же, себя.


Лукашенко и Путин.


Поход Александра Лукашенко на Кремль потерпел провал. Не удалось под видом “интеграции и создания союзного государства” переиграть тогдашнюю политическую элиту России.

Ведь столпом тогдашней российской элиты был даже не президент Борис Ельцин – демократ, антикоммунист и антисовок по убеждениям. А его ближайшее окружение, среди которых выделялись  два первых  вице-премьера тогдашнего  российского правительства -- Анатолий Чубайс и Борис Немцов.

Именно они, Чубайс и Немцов, буквально в последний момент решительно пресекли настойчивые попытки А.Лукашенко обходным путем – через “Конституцию союзного государства России и Беларуси”, используя критическое состояние здоровья российского президента Б.Ельцина завладеть в Кремле “шапкой Мономаха”.

Лукашенковский политический  проект “Союзное государство России и Беларуси” с написанной на скорую руку в почти секретном режиме конституцией они превратили в пустую бюрократическую формальность. А всё, что касалось всенародных выборов общего президента и парламента “Союзного государства” было решительным образом вычеркнуто из проекта.

В итоге тот лукашенковский политический проект с “Союзным государством России и Беларуси” российские политики из окружения Бориса Ельцина превратили в долгоиграющую политическую пластинку. И музыка от неё до сих пор согревает душу всем ностальгирующим по “совку”.

После того, как президент России Борис Ельцин объявил о своём преемнике – выходце из КГБ-ФСБ Владимире Путине, в Москве Александру Лукашенко недвухсмысленно указали на его место.

И с той поры о всех притязаниях на “шапку Мономаха”  Александру Лукашенко пришлось забыть.

Ну а позже, словно издеваясь, Владимир Путин, как известно, предложил Александру Лукашенко отделить мух от котлет. И выбрать один из двух вариантов интеграции: либо входить в состав России единым субъектом федерации, либо шестью отдельными областями, т.е. сразу шестью субъектами.

Лукашенко обиделся. Ведь всеръёз боялся потерять власть! И с тех пор внутренне ненавидит Путина. Хотя и вынужден постоянно демонстрировать Путину, журналистам и простому “пиплу”( то бишь народу-народцу) показушное политическое “дружелюбие”.

У Владимира Путина и образование, и интелект, и знание иностранных языков намного лучше, чем у Александра Лукашенко. В отличие от Путина Лукашенко не только не знает иностранных языков, но и единственный в мире правитель, кто толком не может говорить на своём родном, белорусском языке.

Да и Высшая школа КГБ  времён СССР в плане получения образования не идёт ни в какое сравнение с Могилевским пединститутом и заочным обучением в Горецкой сельхозакадемии.

Очень непросто охарактеризовать те ощущения, которые испытывает российский лидер от встреч со своим беларусским визави. Но то, что они неприязненные – можно утверждать однозначно.

И порой они были близки к ненависти. Об этом свидетельствует не только внешне тщательно скрываемая визуальная реакция Путина (его взгяды, мимика, жесты и пр.) на присутствие рядом президента-колхозника. Но и факты.

В череде этих фактов неприязненного отношения Путина к Лукашенко следует особо выделить санкционированный показ документального сериала “Крёстный батька”. В этом документальном сериале Лукашенко,его семья и ближайшее окружение показаны не только как дорвавшиеся до власти жулики и воры.


Лукашенко в “Крёстном батьке” представлен ещё и как жестокий, безжалостный правитель. Этакий диктатор латиноамериканского образца середины прошлого века, создавший и курирующий в Беларуси “эскадроны смерти” по похищению и физическому уничтожению своих политических противников.

Характерно, что в ответ на вопрос по поводу показа этого, полностью изобличающего Лукашенко  документального сериала, по российскому телевидению, Путин ответил в таком ключе: мол, если наши белорусские коллеги в чём-то не согласны – пусть попытаются через средства массовой информации опровергнуть изложенное. И представить свою точку зрения на происходившие и происходящие процессы.

Это ещё одно яркое свидетельство того, что в российском руководстве прекрасно осведомлены о причастности людей из ближайшего круга А.Лукашенко к организации тайных похищений и убийств по политическим мотивам.

И, возможно, о причастности самого Лукашенко не только к укрывательству, но и к организации этих преступлений против чеоловечности — это выяснит суд, который обязательно состоится согласно закону истории.


Президент-колхозник – до самой смерти?


Политические процессы и события вокруг Беларуси развиваются пока таким образом, что единоличной власти Лукашенко ничего не угрожает. Лукашенко периодически тасует кадры, боясь “дворцового переворота”. Параллельно ибавляется всеми способами и методами от любой серьёзной политической конкуренции.

Наиболее опасные политические соперники Лукашенко либо похищены и убиты (Виктор Гончар, Геннадий Карпенко, Юрий Захаренко), либо вынуждены были, опасаясь за свою жизнь, эмигрировать за границу (Зенон Позняк, Сергей Наумчик, Андрей Санников).

Из оставшихся в Беларуси известных политиков, могущих составить серьёзную конкуренцию Лукашенко, а потому представляющих угрозу его власти, один после неудачного покушения на его жизнь на выборах 2010 года “удачно” отстранен от выборов 2015 года, смещён с позиции лидирующего оппозиционного политика спецслужбами и провокаторами (Владимир Некляев).

Второй отошёл от политики вследствие предательства и междуусобных разборок в оппозиции (Александр Козулин).

Ну а третий -- Николай Статкевич, помилованный Александром Лукашенко бывший политзаключённый и экс-кандидат в президенты на  "выборах" 2010г., уже, к сожалению, изрядно подрастерял свой политический и иной ресурс. И вряд ли сможет сколь-нибудь серьёзно претендовать на роль лидера антилукашенковской оппозиции.

Впрочем, я не могу объективно судить о нынешнем реальном политическом весе Николая Статкевича в полудиссидентской белорусской оппозиции. Как и о готовности реальных политических партий и структур объединиться вокруг этого политика. Пока трудно поверить в то, что амбиции Статкевича и его лидерские качества способны реально объединить разрозненные людские и скудные материальные ресурсы белорусской оппозиции.


Политическая пустышка.


Но какая-никакая, пусть даже ручная оппозиция по представлениям Лукашенко всё же должна быть -- для демонстрации Западу.

Для того, чтобы ослабить  оппозицию, чтобы сделать её полностью управляемой и, желательно, ручной,  беларусские власти с помощью спецслужб все годы правления Лукашенко всячески старались углубить раскол в её рядах.

И по-сути превратили её в полудиссидентскую. И в чём-то даже потешную, назначив двух безобидных женщин из её рядов в качестве "депутатов парламента".

Сегодня любая политическая активность и даже простое членство в оппозиционной лукашенковскому режиму политической партии или иной неподконтрольной власти общественной структуре является небезопасным для белорусских граждан.

Для дальнейшего ослабления и раскола в полудиссидентской белорусской оппозиции  Александр Лукашенко  в  2015 году  разыграл  политический спектакль  под условным названием "Пустышка".  Имеются в виду президентские выборы  2015-го года, в которых Александр Лукашенко блестяще переизбрался на очередной 5-летний срок.

Вся президентская избирательная кампания 2015г. в Беларуси,  как выразился сам Лукашенко,  прошла "без сучка и задоринки".  Сценарий с использованием подконтрольного белорусским спецслужбам кандидата-женщины Татьяны Короткевич в качестве своего основного "оппозиционного" соперника Александр Лукашенко в 2015-м  разыграл как по нотам.

Ему даже не пришлось волноваться и трястись по поводу возможных поствыборных народных волнений. Ведь спецслужбы сработали так, что их просто не было! Поэтому и не пришлось вновь прибегать к брутальным методам подавления  оппозиции, как это было во время президенских избирательных политических кампаний в 2006-м и в 2010м.


Кстати, несколько модернизированный вариант либеральной, заведомо непроходной политической пустышки в виде кандидата-женщины от оппозиции разыгран на нынешних президентских выборах 2018г. в России.
Там для переназначения на президентскую должность на очередной срок Владимира Путина чекисты из Кремля сначала убили лидера российской оппозиции Бориса Немцова.

Затем  кремлевские чекисты отстранили от выборов того, кто в результате своей активной антикоррупционной политической деятельности занял его место, т.е. Алексея Навального.

И, наконец, вместо Алексея Навального успешно подсунули  в качестве как бы "либеральной альтернативы для России" заведомо непроходного "кандидата в юбке", известную телеведущую Ксению Собчак. То есть ту же политическую пустышку.

Необходимо пояснить,  что под термином "политическая пустышка" мною обозначается тот кандидат на выборах,  который изначально, a priori,  при любых раскладах не имеет шансов на победу.  Но  при этом исполняет важную для власти функцию мобилизации и,  в то же время, деморализации оппозиционно настроенной части электората.

Наш, белорусский  оппозиционный “фейк в юбке” Татьяна Короткевич сегодня, спустя более двух лет после переизбрания А.Лукашенко в 2015-м, изрядно политически потускнела. Но она, как и её кураторы продолжают как мантру  повторять лозунг “мирных перемен”.

Этот лозунг пока удачно ложится на тот страх, который испытывает значительная часть беларусского общества. Большинство белорусского социума запугано непрекращающимися почти четверть века политическими репрессиями.  Преследования и репрессии в отношении политически активных граждан  Лукашенко   проводит как бы волнообразно: то  усиливает их,  если  почувствует какую-то угрозу своей власти, то ослабит,  если  никто  и ничто его  безраздельной власти угрожает.

Следует отметить, что белорусское общество  также зомбировано российской и, отчасти, белорусской антиукраинской пропагандой. Пропагандой против Майдана – украинской революции достоинства, позволившей украинскому народу избавиться от президента-бандита.

Но эффективность такой пропаганды – временное явление. Ведь, как известно, экономика всегда берёт своё.
И лгать бесконечно не получится.

А ситуация в беларусской экономике, практически не подвергшейся со времён “совка” структурной перестройке, уже близится к катастрофе. Надежда – только на кредиты и внешние заимствования, которые отдавать придется будущим поколениям.

Пока ещё срабатывает массированная телепропаганда о том, что кризиса у нас нет, а если и есть , то он не существенный, что нужно немного потерпеть и т.д. и т.п. Но постепенно, хоть и с большим трудом, всё же  наступает прозрение.

Пока периодически бунтуют лишь индивидуальные предприниматели, которых беларусские власти всячески "доят", то и дело припирая к стенке.

Ситуация вокруг малого и среднего бизнеса в Беларуси, как и неудавшийся трюк с введением налога на тунеядство -- прямые свидетельства того, что вследствие урезания российских дотаций и нехватки денег на социальные выплаты Республика Беларусь в своем развитии вступает в фазу системного кризиса.  

Кризис беларусской экономической модели, в фундаменте которой все четверть века правления Лукашенко лежали российские дотации и внешние заимствования, на мой взгляд, при отсутствии российских дотаций уже в недалёком будущем неизбежно приведёт к социальным потрясениям.

Не только в среде  индивидуальных предпринимателей растёт недовольство беларусской властью. Уже и рабочие промышленных предприятий, реальная заработная плата которых перестала расти, всё чаще неодобрительно высказываются о Лукашенко, с которым в Беларуси отождествляется всё и вся.

Зреет недовольство и у работников бюджетной сферы, зарплаты в которой также почти не растут. И в среднем существенно ниже обещанных Лукашенко сначала 500$, а теперь уже и 1000$.

Но у белорусского народа как у совокупной многомиллионной массы людей, поражённых вирусом страха, пока ещё не истощены материальные запасы. Т.е. те финансовые и материальные ресурсы, которые были накопленны за предыдущие "жирные" годы жизни на российских дотациях и кредитах.

Справедливости ради следует отметить, что пока недовольство властью выражается лишь на кухнях и в курилках. Но аккумулирующееся недовольство, если оно будет нарастать,как снежный ком, в конечном итоге приведёт к социальному взрыву.

Ведь какой бы кондовой и изощрённой ни была пропаганда, она в век интернета при отсутствии массовых репрессий по сталинскому образцу уже не способна предотвратить социальный взрыв. И поэтому холодильник, в конце концов, победит телевизор.

Мантры о “мирных переменах”, которые сегодня слышны в Беларуси – это, увы, лишь способ отвлечь внимание людей от их бедственного положения. То есть той ситуации, которая сложилась в белорусском обществе и государстве в результате экономического и политического застоя.

Бессменное почти четвертьвековое правление Александра Лукашенко, отсутствие реальных экономических и политических реформ вкупе с грядущими изменениями и возможными потрясениями в России неизбежно приведут к социальной революции.


Заключение.


Итак, подведу краткий итог размышлениям о нашем президенте-колхознике, который призывает свой “народец” потерпеть(надо понимать, до самой его смерти), о взаимоотношениях нашего “ президента-царька” с российским президентом -“ царём” и о том, что произойдет у нас в скором будущем.

Мои субъективные ощущения таковы: перемены в белорусском обществе и в беларусской власти уже не за горами.

И произойдут они либо вследствие социальной революции типа украинского Майдана, либо вследствии грядущих потрясений в России, либо в результате смерти Лукашенко.

Иного пути, т.е. отстранения Лукашенко от власти путём выборов -- уже нет и не будет.

Поэтому речь может идти не о мифических “мирных переменах”, а лишь о масштабе грядущих потрясений.

И о той цене, которую уже заплатил и ещё многократно заплатит беларусский народ за свою ошибку и ошибку своей политической элиты в 1994-м. Ошибку, которую потом не сумели исправить в 1996-м.

В 1996-м ещё существовала последняя, мирная и легальная возможность избавиться от Лукашенко.

Но тогда, как известно, импичмент президенту Лукашенко из-за трусости руководства Верховного Совета и Конституционного суда при активном вмешательстве российской власти был позорно провален.


100-летие БНР: почему не утихают страсти? 03.03.2018

Пока не утихнут страсти по БНР, пока 25 марта не станет главным государственным праздником в Беларуси -- до тех пор беларусов не будут ни уважать, ни считать за нацию.

А  Беларусь как государство будет постоянно находится в смертельной опасности.  Беларусский народ будет находиться на грани выживания, ассимиляции и растворения на просторах огромной Российской державы-империи.  

Небольшое вступление.

Развёрнутый ответ на поставленный в заглавии сего текста вопрос я поначалу намеревался изложить на беларусской мове. Но потом передумал.

Как представителю молодого поколения "детей перестройки и гланости", мне горько и прискорбно  осознавать следующий ужасающий факт: за 25 лет правления Лукашенко большинство жителей Бенларуси настолько отвыкли от беларусской мовы, что уже разучились её понимать и нормально воспринимать.

За четвертьвековой период правления Лукашенко реальное  состояние беларусского языка и сферы его употребления  в Беларуси -- сродни катастрофе. И я понимаю и осознаю, что многие мои читатели уже не в состоянии осилить более трёх-четырёх абзацев текста  на беларусской мове.

А вот если изложить мысли по-русски, то есть надежда, что не только те, кому положено читать мои тексты, их прочтут. Но и те, у кого ещё сохранилось чувство национального достоинства или его остатки.


Очень надеюсь, что почти все или многие меня поймут. И не поленятся прочесть сей  русскоязычный текст до конца.

Прочесть несмотря на то, что текст достаточно длинный. Или, как иногда говорят,  "с множеством букаф" и повторяющихся смысловых акцентов.  

Для удобства чтения и восприятия всей сути изложенных мыслей  текст решил не сокращать, а просто разбить на две части.

Дабы лишний раз не раздражать тех, кто не любит в один приём и одномоментно читать длинные тексты на политические темы. Читать по диагонали, глубоко не вдаваясь в смысл изложенного.
Прагматизм и предельный цинизм большевиков.


Итак, 100 лет назад 25 марта 1918г. в вихре революционных событий в распадающейся Российской империи лучшие представители беларусского народа во главе с Антоном Луцкевичем объявили о создании независимой Беларусской Народной Республики.

Попробуем заглянуть на 100 лет назад. И представить, вообразить в своем сознании ту ситуацию, которая сложилась тогда вокруг западных, северо-западных, юго-западных и северных  территорий бывшей Российской империи с населявшими эти территориальные пространства народами.

И теперь зададим себе простой вопрос: "А чем беларусы(литвины) были хуже тех же поляков(презренно именовавшихся в Российской империи "пшеками"), финнов(по имперски -- "чухонцев"), украинцев(то бишь, по-имперски -- "хохлов")?  Ведь их национальные элиты также объявили о своей независимости!

Ответ прост: если бы беларусский народ действительно к 1918 году оформился в нацию, то сама постановка вопроса о его праве на жизнь в собственном государстве выглядела бы сегодня неуместной. Ведь гораздо меньшие по территории и населению литовцы, латыши и финны, не говоря уж о поляках, вырвались из объятий империи!  

И стали народами, которые к тому времени оформились в нации и создали свои национальные государства. И их признала Германия и прочие.

Но беда Беларуси и Украины как раз в том, что агонизирующая, недораспавшаяся и пребывавшая в состоянии жестокой гражданской войны Российская империя с её новой большевистской властной элитой не захотела тогда, в 1918-1921-м годах отпускать украинцев и беларусов в самостоятельное международное политическое плавание.

И спустя год, в 1922-м  в результате 4-летнего  осуществления политики жесточайшего террора, основанного на классовой борьбе и ненависти к частной собственности,  большевикам  удалось создать новую, как бы пролетарскую империю под аббревиатурой СССР.  Империю ещё более чудовищную по сравнению с царской Россией. Империю, истребившую и перемоловшую в течение 70 лет своего существования десятки миллионов человеческих жизней, а также судеб многих населявших её народов.

Все эти троцкие, ленины, свердловы, каменевы, зиновьевы, сталины, молотовы и прочие коммуно-большевики  совершали любые сделки с самим Дьяволом. И всё ради удержания собственной власти.

И только уж потом ради практической реализации мифической идеи построения  коммунизма в Европе и в мире. С установлением, разумеется,  мирового господства российских большевиков и их  мифической коммунистической идеи на просторах Европы и во всём мире.

И некоторые отнюдь неглупые российские политические авантюристы типа Троцкого и Ленина, а также гениальные финансовые мошенники типа Парвуса, начитавшись Маркса, просто удачно попали, как сейчас говорят,  в тренд.

Троцкий и Ленин лишь воспользовались сложившейся в Российской империи  ситуацией, связанной с политической нестабильностью в империии, ходом первой мировой войны и последующим отречением от власти российского царя Николая 2-го Романова по прозвищу "Кровавый".

Большевики были более решительны  в своих действиях.  Арест Временного правительства в октябре 1917-го, разгон Учредительного Собрания в начале 1918-го  и последующая политика жестокого и кровавого террора, основанная на классовой ненависти более бедных слоёв населения к более богатым и успешным людям,  в итоге удачно разрулила  ситуацию сложившегося двоевластия в империи в  пользу большевиков.  Это  "разруление" власти в бывшей империи стоило нескольких миллионов человеческих жизней и  искалеченных  людских судеб, почти полной хозяйственной разрухи и т.д.  

Масштаб человеческих потерь и хозяйственной разрухи в  начале 20-х годов ХХ века в бывшей Российской империи, преобразованной в СССР был настолько велик, что большевикам пришлось временно отступить от коммунистических идей и провозгласить на несколько лет новую, по  своей сути либеральную экономическую политику. Которая в начале 30-х годов была свёрнута. Ну а далее, как известно,  последовала массовая коллективизация  и массовый политический террор в отношении  всех слоёв населения СССР.  

И вот сейчас, спустя много лет, цивилизованный мир вновь вздрогнул. Российская империя возродилась.  И у неё появился новый царь --  Владимир Путин.

И путинская Россия, воспользовавшись временной слабостью власти в соседнем государстве, наплевав на Устав ООН и международное право, совершила акт агрессии.  И неожиданно  захватила, т.е. отторгла в результате аннексии аж целый регион с 3-миллионным  преимущественно русскоязычным населением этого соседнего государства -- Крымский полуостров, являющийся территорией Украины.

Но тогда, на финишном этапе первой мировой войны  и жесточайшей гражданской войны на территории бывшей Российской империи мир был несколько иным.  Не совсем цивилизованным по сравнению с нынешней Европой и теми странами, которые по-марксистски принято называть буржуазно-капиталистическими.

Сегодня на фоне агрессивных действий России в Украине, сочетающихся с угрозой ядерного шантажа в отношении США и стран НАТО уже не имеет смысла удивляться тем разделам- переделам пополам и по частям территорий, населённых преимущественно украинцами и беларусами.

А тогда, в 1918-1921гг. такие сделки с недавними врагами и союзниками у большевиков были в порядке вещей. И совершались они от имени России и её большевистско-коммунистического правительства.

Власти Германии, как известно, финансировали партию большевиков. Чем значительно помогли ей совершить  Октябрьский 1917г. переворот в Российской империи. Переворот, который до сих пор некоторые историки именуют "Великой Октябрьской социалистической революцией".

Троцкий, Ленин и прочие большевистские вожди были чистыми и  предельно циничными прагматиками. Они очень чётко понимали, что защитить и удержать свою власть в распадающейся империи можно лишь путём заключения взаимовыгодных территориальных сделок с западными буржуазными(назовём их так, по-марксистски) государствами.

И Брест-Литовский мирный договор между большевистской Россией с одной стороны и Центральными государствами (Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарским царством) с другой  от 3 марта 1918г., как и все последующие международные договоры, заключённые большевистской Россией и, чуть позже -- СССР, нужно рассматривать именно в таком контексте.


Беларусь и Украина в российско-имперском восприятии.

Беларусь и Украина никогда не воспринимались и не будут восприниматься в России как независимые государства. Ну, разве что только тогда, когда  нынешняя Россия переформатируется, и на её европейской части  сформируется нормальное, демократическое Русское государство.

Ни Беларусь, ни Украина вплоть до декабря 1991 года, т.е до момента распада СССР никогда не рассматривались ни в России, ни на Западе в качестве полноценных субъектов международного права и международных отношений. Несмотря на членство в ООН и некоторых других международных структурах.

И лишь спустя четверть века после исчезновения СССР, т.е. с момента захвата Крыма Россией и её вооружённого вторжения в восточную Украину весной 2014г. в Европе начали потихоньку осознавать, что Украина всё-таки существует.

На Западе наконец-то осознали, что в Украине за четверть века независимого существования  сформировалась украинская нация.

В отличие от той же Каталонии, где лишь около трети населения говорят на каталонском языке -- и поэтому каталонцам в Испании будет крайне тяжело добиться в ближайшие годы независимости от центральной испанской власти. Это станет возможным лишь тогда, когда большинство испаноязычных жителей Каталонии заговорят на каталонском.

Сегодня любой западный политик, совершая визит в Украину, воочию убеждается, что это уже не часть России, что уже более половины населения Украины говорит не по-русски, а по -украински.

Чего, увы,  не скажешь о Беларуси. Нашу Беларусь в Европе и на Западе в целом из-за четвертьвековой антинациональной политики Лукашенко и его интеграционной политическеой игры в единое "союзное государство" с Россией продолжают воспринимать как часть России.


Кремлевская спецоперация


Бытует мнение, что Александр Лукашенко в 1994-м был приведён к власти российским ФСБ. И эта спецоперация была осуществлена с помощью российских  агентов влияния через звёзд беларусской русскоязычной политической тусовки того времени.

Вот краткая суть кремлёвского плана. Такие звёзды беларусской политики "лихих" 90-х ХХ века, как В.Гончар и Д.Булахов, а также примкнувшие к ним русскоязычным деятели более мелкого калибра(А.Лебедько, А.Федута,Л.Синицын и др.) находились под влиянием российских "спецов".  

Непосредственно им в уста, а также посредством пропаганды в их головы всячески внедрялись мысль о невозможности существования Беларуси в отрыве от России. Мол, Беларусь -- это сборочный российский цех, без России мы пропадем и т.д. в таком духе.

И, поскольку в 1994-м протащить в президенты в условиях царившей гласности и демократии тогдашнего премьера В.Кебича по всем опросам никак не удавалось, то в Кремле задействовали план "Б".

План "Б" был осуществлён просто блестяще. С использованием самых грязных приёмов. Таких например, как самопокушение на кандидата в президенты(имеется ввиду выстрел под г.Лиозно в автомобиль "Мерседес", в котором ехал кандидат в президенты  А.Лукашенко вместе со своими соратниками В.Шейманом и И.Титенковым) и др.

У меня нет оснований однозначно утверждать или опровергать существование кремлевского плана "В" по приводу к власти в Беларуси в 1994 году пророссийского кандидата в президенты Александра Лукашенко. Однако то, что он был пророссийским и прокоммунистическим кандидатом, а также  фактическим дублёром В.Кебича -- это вне всяких сомнений.

Кандидат  А.Лукашенко изливал из своих уст фантастическое: запустить заводы, компенсировать съеденные гиперинфляцией советские вклады, отправить В.Кебича  и прочих коррупционеров "в Гималаи" и т.п. То есть всё то, что хотел услышать народ.
Не зря ведь тогда нашего Лукашенко  все в России сравнивали с  Жириновским.


И, тем не менее, я не склонен даже сейчас слепо верить в существование в 1994-м кремлёвского плана "В"  относительно кандидата Лукашенко. Мне нужны ещё более веские аргументы. И хотя бы косвенные документальные улики и доказательства, а не просто аналитические догадки и основанные на них выводы.

Я более склоняюсь к версии о грубейшей, просто трагической ошибке В.Гончара, Д.Булахова и всей их команды "молодых волков".Вторая часть кремлёвского плана.Тем не менее, такое объяснение четвертьвековой антинациональной политики А.Лукашенко имеет место быть. И, более того, это подтверждают все российские действия в отношении Украины: от попыток захвата украинского острова Тузла в 2003-м до реального захвата всего украинского  Крымского полуострова  в 2014-м.

А также последующая дестабилизация Россией востока Украины по плану "Новороссия". В надежде отжать ещё восемь-девять областей восточной, преимущественно русскоязычной Украины с последующим присоединением их к России под названимем "Новороссия" и т.д.

К счастью, попытка дестабилизации всего востока Украины потерпела крах. России удалось разжечь пожар вялотекущей войны лишь на  одной пятой части территории условной  "Новороссии", и то путем десятков тысяч  человеческих жертв с обеих сторон конфликта. И в итоге  Россия захватила лишь часть районов Донецкой и Луганской областей, установив там власть местного  криминалитета под контролем ФСБ/ГРУ России.

Таким образом, существование некоего плана относительно Лукашенко и Беларуси следует рассматривать всерьёз и анализировать. Вплоть до его возможной финальной стадии, т.е. когда Лукашенко уже будет не нужен, а Беларусь удастся присоединить к России по крымскому сценарию.

То, что Лукашенко периодически артачится, а потом вновь заявляет о готовности "ползти в Россию на коленях",  совместно "гнить в окопах", подставить "братское плечо" и т.п. -- лишнее подтверждение того, что подобного рода план может  существовать.

Итак, вполне возможно, что в Беларуси за четверть века её условно независимого существования российским чекистам с помощью, выразимся так, "близкого к народным чаяниям колхозного русскоязычного фрика" по фамилии Лукашенко удалось провести  масштабную спецоперацию по зачистке национально-культурного и языкового пространства беларусов.

Чего уж тут лукавить, спецоперация проведена блестяще. И хотя она ещё не дошла до своего логического завершения, т.е. присоединения Беларуси к России и отстранения А.Лукашенко от власти за ненадобностью, тем не менее следует отметить следующее.

Александру Лукашенко и К*  практически удалось довершить то, чего доселе не удавалось сделать ни одному из его предшественников из царской Россиии и коммунистического СССР: Суворову, Муравьёву, Пономаренко, Слюнькову, Соколову...

То есть угробить всё беларусское в Беларуси настолько, что даже у меня -- оптимиста по жизни, возникают большие сомнения в том, что после Лукашенко даже новой демократической власти удастся реанимировать и спасти Беларусь как государство и беларусов как нацию.

Сегодня в условно-независимой Республике Беларусь практически не осталось ни одного, подчёркиваю, ни одного(!) беларусскоязычного учебного заведения. А процент людей, повседневно говорящих по-беларусски, снизился до нескольких сотых долей(!) процента.

И даже если  полуживую деревенскую "трасянку" считать  беларусской мовой, пусть и не совсем литературной, то таких людей в Беларуси едва ли наберётся 10%.

Но Беларусь как государство и беларусы как нация со своим языком и культурой в условиях российской экспансии всё ещё могут сохраниться. Но только при условии прихода к власти национально-ориентированной политической элиты и проведения очень жесткой нациольнально-языковой политики.
"Русский мир" в корридорах беларусской власти


Но не только и даже не столько в уничтожении беларусскоязычного национально-культурного пространства следует искать главную причину неутихающих  страстей вокруг БНР и её роли в возрождении беларусской государственности.


Причина кроется глубже. И её необходимо осознать уже сейчас! Осознать всем тем чиновникам во власти, кто ещё считает или мнит себя беларусом.

Всё на самом деле обстоит гораздо хуже, может даже уже трагически. Даже спустя 100 лет в корридорах условно беларусской власти имеет место упорное непонимание роли БНР и беларусской мовы в существовании Беларуси как государства.

По совокупности всё вышесказанное в итоге  может поставить жирный крест на существовании беларусской нации и, соответственно, Беларуси как государства

За 25-летний период правления Александра Лукашенко, т.е. за этот уже пройденный исторический отрезок времени, в ходе проведения этой изощрённой спецоперации  Кремлю и российским чекистам  удалось не только зачистить национально-культурное и языковое пространство беларусов.  Но и внедрить представителей  "русского мира" во все эшелоны власти в Беларуси.

И в нужный момент, т.е. на завершающей стадии спецоперации по замыслу Кремля именно эти представители  "русского мира" обязаны будут обеспечить мягкий, "крымский"( а не "донбасский") вариант присоединения Беларуси к России.

Окончание следует.
Наболевшее мистическое. 24.02.2018

Огромное, прикрепленное к длинному мощному  древку,  красно-зелёное полотнище диктатуры, вручённое кем-то из болельщиков Дарье Домрачевой на финише олимпийской биатлонной эстафеты в южнокорейском Пхёнчхане, в прямом смысле слова ветром сдуло.

И слава Богу!  Я, как и миллионы беларусов, теперь с нетерпением жду того момента, когда этот символ  режима Лукашенко вместе с  его портретом и похоронным гербом-венком займёт свое место в  беларусском Музее  диктатуры.

У меня особые счёты с этой красно-зелёной коммунофашистской тряпкой, временно навязанной беларусскому народу в качестве государственного флага вместо национального исторического бело-красно-белого полотнища.  Но об этом чуть позже.

Как мы знаем, Д. Домрачева, пытаясь на финише как можно сильнее взмахнуть  подхваченным у болельщика древком с огромной красно-зелёной тряпищей, хотела, безусловно, поприветствовать своего главного болельщика, то бишь нашего бессменного "Кормчего".  Который,  дабы примазаться к её славе, ещё в Сочи-2014 жаловал ей звание  "Героя Беларуси".  

Но, видимо, самом Господь  Бог велел, чтобы   на сей раз   эта мерзкая тряпища не пересекла финишишную черту вместе с нашей прославленной биатлонисткой.  И, прошу заметить, этот  весьма неприятный конфуз все подконтрольные Лукашенко  беларусские телеканалы уже  старательно вырезают при показе этого исторического финиша Домрачевой.  Боже, как  же мелко  и позорно всё это выглядит!  


Я всегда призывал и призываю наших спортсменов и болельщиков во время спортивных баталий не размахивать символами диктатуры. А использовать для выражения своих чувств национальную историческую символику Беларуси -- бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня".

Так мы быстрее уйдем от "совка". И от навязанных нам, беларусам, в 1995-м через антиконституционный псевдо-референдум нынешних официальных символов лукашенковской диктатуры.

Нынешний красно-зелёный флаг коммунистических времён, как и абсурднейший герб -- это символы единоличной лукашенковской власти. Они абсолютно нелегитимны, т.е. незаконны. Поэтому ни де-факто, ни де-юре не могут считаться государственными. Но пока временно используются в качестве государственных символов исключительно из-за прихотей  Лукашенко, который навсегда ментально остался в советском прошлом.


Национальными и государственными символами независимой Беларуси  де-юре являются бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня". Тот  факт,  что беларусский правитель- диктатор по фамилии Лукашенко  в 1995-м после ввода в парламент спецназа и избиения депутатов оппозиции временно и абсолютно незаконно навязал свои символы в качестве государственных отнюдь не означает, что они таковыми являются.  Ибо их правовой  статус  как государственных символов Беларуси все  23  года правления Лукашенко( с  июня 1995г.) остаётся юридически ничтожным.

С гимном независимой Беларуси пока несколько сложнее. В этом вопросе, к сожалению, пока окончательно не определились. Но, судя по всему, официальным государственным гимном Беларуси станет "Магутны Божа"  на слова Натальи Арсеньевой. Разумеется, в торжественном, или, как принято говорить, гимничном варианте исполнения этого трогательного, воистину сакрального для Беларуси выдающегося произведения.


Послесловие по-беларусски.

Хай гэта і выглядае містыкай, але ж звярнуся да Бога. Мне як агностыку, проста цікаўнаму і досыць разумнаму чалавеку, які не адмаўляе і не абвяргае існаванне  Адзінага Бога, такі зварот падаецца надзвычай да месца.

Як спартовы заўзятар, я дзякую Цябе, магутны Божа, Уладар Сусьветаў, вялікіх Сонцаў і сэрц малых! Дзякую за тое, што пачуў мае думкі падчас майго прагляду  па тэлевізіі біятлоннай жаночай эстафеты  на Алімпіядзе-2018 ў Пхёнчхане!

Дзякую Цябе, магутны Божа, што і пяць год таму  Ты таксама ўратаваў мой лёс і жыццё майго дзіцяці! Той выпадак таксама быў звязаны з  гэтай д'ябальскай чырвона-зялёнай анучай. Тады Ты ўратаваў маё дзіця-немаўля, якое сядзела ў дзіцячай калясцы.


Тады гэты д'ябальскі  чырвона-зялёны сімвал, прымацаваны да важкай металічнай трубы, пасля парыву ветру падаў разам з трубою прама  на галаву майго дзіцяці падчас шпацыру. Ты неверагодным чынам падараваў быццам другое жыццё майму дзіцяці! І ўратаваў мой лёс і лёс мае сям'і. ( Падрабязней, што здарылася ў 2013-м, чытаць па спасылцы пад тэкстам).І вось цяпер Ты, усемагутны Божа, літаральна на вачах усяго свету здзьмуў  гэтую ненавісную мне і шматлікім Беларусам д'ябальскую чырвона-зялёную анучу падчас зімовай Алімпіяды-2018!  

Спадзяюся, што Ты, Магутны Божа, таксама ўжо хутка здзьмеш гэтую анучу не толькі з таго дрэўка, што трымала Дар'я Домрачава!

Але й паўсюль з тых мясцінаў на Беларусі і па-за яе межамі, дзе яна дагэтуль яшчэ вісіць,  лунае і атручвае навакольнае паветра.


/>

Институт выборов как частная лавочка Лукашенко-Ермошиной 19.02.2018

Институт выборов в Беларуси деградировал настолько, что по сути превратился в частную лавочку двух главных персонажей -- Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной.

Проведение выборов по-лукашенковски  за 23 года настолько отшлифовано, что являет собой простой сбор макулатуры в виде избирательных бюллетеней и всей связанной с "избирательной кампанией" документации. С последующей её утилизацией в соответствующих территориальных отделах  лукашенковской властной вертикали.


Мне посчастливилось ещё раз воочию убедиться, что дело обстоит именно так. В ходе очедной политической кампании режима под названием "выборы в местные Советы депутатов" вновь отличились наиболее "продвинутые" бессменные председатели участковых комиссий. Отмечаю их прямоту, может даже где-то искренность. Ведь они так и говорили : мол, мы выполняем указания свыше, а  ваше право жаловаться  кому угодно: Ермошиной, прокурору, "нашему празяденту" и т.д.  


Итак, свежий пример. Председатель участковой комиссии №37 50-го избирательного округа г. Минска(микрорайон Зелёный Луг") тов. Гречухо -- спокойный, уравновешенный и как бы "ужо абыякавы да жыцця" седовласый  мужчина преклонных лет.

Он никак не реагировал ни на какие мои жалобы, замечания, предложения. Две жалобы были поданы письменно. Ну а на устные замечения и мои законные требования после начала процедуры подсчёта голосов тов. Гречухо тоже никак не реагировал!

Чем и вызывал у меня какое-то смешанное чувство, схожее то ли с восхищением, то ли с сожалением.  

Я ещё раз отдаю ему должное: он заранее признался в том, что ничего уже в этой жизни не боится. Мол, будет действовать по закону и инструкциям. А по всем вопросам у нас  есть Президент, Центризбирком и прочие вышестоящие инстанции. И вы, если пожелаете, туда и жалуйтесь, пишите...


А как же остальные члены комиссии и мобилизованные от трудовых коллективов и провластных общественных структур наблюдатели, спросите вы?  А ничего!  Они просто для статистики. Или, как говорил один мультяшный персонаж Кот Матроскин из Простоквашино -- "чтоб не нарушать отчётности!"Короче!  Никакого подсчёта бюллетеней на этих "выборах" не было и в помине! По крайней мере на вышеупомянутом избирательном участке. Мужественный пенсионер, он же председатель участковой комиссии тов. Гречухин буквально грудью закрыл доступ к столу, на который высыпали содержимое прозрачных избирательных урн для голосования.

Тов. Гречухин самолично запретил видео и фотосъемку, чем обеспечил  согласно ст. 13 Избирательного кодекса "прозрачность и гласность всего избирательного процесса". Его мужественная седовласая фигура полностью заслонила проход и подступы к столу, где начинался  подсчёт голосов в высыпанных кипах избирательных бюллетеней.  

Я, естественно, поступил благоразумно. И не полез на рожон преодолевать амбразуру  в виде человека-дзота, беспокоясь в первую очередь о сохранности своей видеокамеры. Тем более, что на подмогу председатель комиссии вызвал из корридора дежурного милиционера, требуя, чтобы тот удалил меня с участка. Отдаю должное милиционеру: он поступил благоразумно и не стал нарушать закон.

Я минут десять спокойно объяснял смысл и зачитывал ст.13 Избирательного кодекса, выражал готовность покинуть участок, если будет соответствующий протокол с решением комиссии о лишении меня акредитации в качестве наблюдателя с указанием характера нарушения и нормы Закона, которую я, якобы, нарушил.  

Беседа в трёстороннем формате

Пока шла наша беседа в трёстороннем формате: я как наблюдатель, председатель комиссии и дежурный милиционер, в ходе которой я пытался неоднократно культурно и вежливо обьяснять, что происходящее -- это не подсчёт бюллетеней, что я должен быть допущен к столу подсчёта, что каждый бюллетень должен быть мне и всем присутствующим показан и озвучен, в пользу кого он подан и т.д. -- остальные члены комиссии сделали своё дело.

Они оперативно, т.е. буквально за десять минут выполнили рекомендации госпожи Лидии Ермошиной. Ну, или "бабы Лиды" -- кому как угодно.  

Короче, они всё сосчитали и упаковали за эти десять или чуть более минут! После чего председатель комиссии тов. Гречухо, стоя с бумажкой-протоколом, что-то тихо и совершенно невнятно бормотал минуты две-три.

Потом его помощница -- милейшая дама бальзаковского возраста, вывесила на стенде у выхода с участка копию итогового протокола с результатами "голосования".

И вот этот протокол, о чудо(!), мне и позволили сфотографировать.

Такое вот краткое описание этого позорища, именуемое "выборами под патронажем Лукашенко-Ермошиной". Портрет Лукашенко, кстати,  вместе с его красно-зелёными "штандарами" висел на стене на избирательном участке рядом с креслом председателя комиссии.

Увы, я вынужден сейчас описывать происходившее лишь словесно. Поскольку все  участники вышеописанного действа дико боялись публичности и гласности, т.е. видео и фотосъемки всего процесса.

Увы, "кино" мне заснять не удалось. Но в памяти запечатлелось то, как туда-сюда, словно в танце, ритмично и синхронно двигались филейные части тел милейших дам, окруживших письменный стол с высыпанной на него кучей непотребной бумаги -- листов формата А-4...  

Таким образом, весь избирательный процесс в Беларуси уже давно фактически превращён в частную лавочку Лукашенко-Ермошиной. Ни Прокуратура, ни, тем более, суды, никак не реагируют на творящиеся безобразия в сфере избирательных прав граждан.P.S.

Я успокоил председателя комиссии тов.Гречухина, что никуда жаловаться не буду.  Ввиду бессмысленности. Ведь к уголовной ответственности прежде всего должны быть привлечены руководители этой частной лавочки  c  вывеской  "Выборы".

Но  они пока, увы, де-факто вне досягаемости Закона.

Впрочем,  не стоит унывать. Не отчаивайтесь, беларусы, делайте всё по совести, что можете, каждый на своем месте. И тогда насвозь прогнивший режим Лукашенко рухнет быстрее. И, возможно, с меньшей кровью, чем в Украине.

Напомню, что трижды судимый бывший президент-бандит нашей страны-соседки Украины господин Янукович и его шобла тоже  были вне досягаемости украинского Закона. До поры до времени.

А теперь их  в Украине судят. Они, успев сбежать с наворованным баблом, пока имеют возможность прятаться в России.

Но лишь пока. И постоянно, каждый день и каждую ночь дрожат за свою шкуру.  


Вялікі спорт і палітыка: мае развагі і прагнозы. 10.02.2018

Зімовая Алімпіяда-2018 у паўднёвакарэйскім П'ёнчхане -- адна з двух галоўных спартовых падзеяў гэтага году.  Другой, не менш(калі не больш) важкай такога кшталту  падзеяй  2018 году  мае быць чэмпіянат свету па футболу.

Напрыканцы мінулага году ў інтэрвію карэспандэнту  "Народнай Волі"  Алесю Сіваму я выказаў некаторыя свае думкі і меркаванні адносна згаданых найбуйнейшых спартовых падзеяў 2018 году. Сёння падзялюся выказанымі думкамі і прагнозамі са сваімі чытачамі. Тым больш, што першая частка майго прагнозу адносна адхілення расійскай зборнай ад удзелу ў  Алімпіядзе-2018  з-за допінгавага скандалу ўжо збылася.

У тым інтэрвію я выказаў меркаванне, што Міжнародны  Алімпійскі Камітэт(МАК) дазволіць асобным незаплямленным ва ўжыванні допінгу расійскім спартоўцам прыняць удзел у зімовых Алімпійскіх гульнях.  Але тое, што расійскую каманду як суб'ект міжнароднага  Алімпійскага руху не дапусцяць да Алімпіяды, забароняць выкарыстанне расійскімі спартоўцамі  дзяржаўнага сцяга, герба, гімна Расіі,  іншай атрыбутыкі і надпісаў,  што ўказваюць на прыналежнасць  спартоўцаў і спартовых каманд  з Расіі да расійскай зборнай на маючай адбыцца Алімпіядзе -- гэтае пытанне мне падавалася вырашаным канчаткова.

Але ж якім было маё здзіўленне, калі Міжнародны спартыўны арбітраж у Лазане(Швейцарыя) нечакана апраўдаў і зняў санкцыі і дыскваліфікацыю амаль з 30 расійскіх спартоўцаў!?

Такі нечаканы паварот падзеяў паверг у шок увесь міжнародны алімпійскі рух. Няўжо Расія, допінгавыя лабісты, фармацэўтычныя кампаніі перамаглі? Няўжо велізарныя расіскія грошы, кінутыя дзеля ўратавання палітычнага іміджу Расіі паклалі на лапаткі МАК і прынцыпы чысціні спорту, закладзеныя заснавальнікам Алімпійскага руху П'ерам дэ Кубертэнам?

Не! Усё ж апошняе слова засталося за адносна незаангажаванымі і, адпаведна, амаль непадкупнымі прадстаўнікамі спартыўнага Арбітражнага Суда тых краін, дзе лабісцкія пазіцыі Расіі  выглядаюць ня вельмі моцнымі.  А менавіта: Канады, Аўстраліі і Швейцарыі. Суддзі Міжнароднага спартыўнага арбітражу менавіта з гэтых трох краін літаральна ўратавалі прынцыпы Алімпійскага руху.

Я ўжо неяк распавядаў, што Міжнародны Алімпійскі Камітэт, кіраўнік спецкамісі Міжнароднага антыдопінгава агенцтва(WADA) Рычард Макларэн прадставілі жалезабетонныя доказы таго, што ў Расіі шмат гадоў існавала дзяржаўная праграма падтрымкі допінгу ў  спорце, якую курыраваў Урад Расіі і яе спецслужбы. Адзін дзённік экс-кіраўніка расійскага аддзелу Міжнароднай антыдопінгавай асацыяцыі сп.Родчанкава чаго варты! У ім ледзь не пахвілінна распісана ўсё, што ён і яго падначаленыя рабілі для накачкі допінг-прэпаратамі амаль усіх спартоўцаў  расійскай зборнай напярэданні і падчас Алімпійскіх гульняў у Сочы.

А ізюмінкай на торце стала патаемная дзірка ў сцяне антыдопінгавай лабараторыі ў Сочы, якую сканструявалі па загаду з ФСБ Расіі  і скарысталі дзеля падмены допінг-проб расійскіх спартоўцаў падчас правядзення Алімпіяды.
.
І тым не менш, нягледзячы на такія праколы і разбураную ўшчэнт рэпутацыю, вышэйшае палітычнае кіраўніцтва Расіі на чале з Уладзімірам Пуціным працягвала настойваць на палітычным характары дыскваліфікацыі алімпійскай зборнай Расіі. І Расія кінула ўсе свае лабісцкія і фінансавыя рэсурсы дзеля ўратавання сітуацыі.

І ледзь не дабілася перамогі! Што яшчэ раз даказвае тое, што ў сучасным свеце ўсё прадаецца і купляецца. І канчатковае вырашэнне таго або іншага пытання шмат у чым залежыць ад прапанаванай сумы.

Тым не менш, вяртаючыя да свайго інтэрвію Алесю Сіваму, яшчэ раз пацвярджаю другую частку дадзенага мной прагнозу. Яна тычыцца пазбаўлення Расіі права правядзення чэмпіянату па футболу. Як тады, гэтак і зараз я даволі высока асцэньваю шанцы і верагоднасць таго, што Расію ўсё ж такі адхіляць ад правядзення футбольнага сусветнага першынства.

Нягледзячы на шматгадовую падрыхтоўку ўсёй спартовай інфраструктуры, шматмільярдныя ўкладанні і г.д. я па-ранейшаму лічу, што Расія, якая вядзе вайну ва Украіне і падтрымлівае гомафобныя настроі з'яўляецца небяспечнай пляцоўкай для правядзення футбольнага Мундыялю.

І таму мой прагноз аносна пераносу правядзення сусветнага футбольнага першынства з Расіі ў адну з еўрапейскіх краін(Англію, Францыю або Германію) застаецца ранейшым.

Нагадаю, што і ў інтэрвію А.Сіваму, і зараз шанцы такога павароту падзеяў, як  пазбаўленне Расіі права на правядзенне футбольнага чэмпіянату свету я расцэньваю як 50 Х 50.

Што ў рэшце рэшт пераможа: прынцыповая і ўзгодненая палітычная пазіцыя  вядучых футбольных дзяржаваў свету,  якая грунтуецца на ачышчэнні спорту ад допінгу і карупцыі ў міжнародных спартовых структурах?   Ці  ўсё ж лабісцкія высілкі Расіі і бізнес-інтарэсы  міжнародных карпарацый, дзеючых у галіне спорту высокіх дасягненняў?

Адной з найбуйнейшых спартовых арганізацый свету з'яўляецца FIFA -- Міжнародны саюз футбольных асацыяцый.  Членамі(сябрамі)  FIFA   з'яўляюцца  200  з гакам краінаў свету.  Як вядома, гэтую арганізацыю сатрасалі буйнейшыя за ўсе часы карупцыйныя скандалы, у тым ліку звязаныя з фактычнай купляю сусветных футбольных першынстваў Расіяй ў 2018г. і Катарам у 2022-м.  

Карупцыйныя скандалы ўрэшце прывялі да змены кіраўніцтва FIFA, якую ўзначаліў прадстаўнік Італіі Джані Інфанціна. Але ж карупцыйныя сувязі і схемы, мабыць, засталіся?

Канчатковы адказ на пытанне: "Ці адбяруць у Расіі права правядзення чэмпіянату свету па футболу  2018 г.?"  мы атрымаем ужо даволі хутка.

Вясною, калі пацяплее, абудзіцца і зазелянее прырода. А таксама трава на футбольных арэнах і на падстрыжаных  газонах ля сядзібаў  і  дамоў еўрапейскіх чыноўнікаў ад спорту і палітыкі.

Прафесійны спорт, спорт высокіх дасягненняў заўжды быў, ёсць і будзе адной з асноўных складовых частак вялікай палітыкі.


Страницы: 1 2 3 4 5 ... 28 След.
Читать другие новости

Павел Знавец