Гiсторыя ў грамадскім транспарце

Гiсторыя ў грамадскім транспарце

Люблю пагаманіць са старэйшымі людзьмі ў грамадскім транспарце. Першымі зачапляюць яны, пераважна з-за кірылічных літар у маім чытніку. Сёння папаўся такі дзядок у метро. Хацеў мяне патроліць.

- А пан в якім ензыку чыта, в украінскім?
- Не, то росыйскі.
- Ест пан рос'янінэм?
- Не.
- Украінцэм?
- Не?
- То кім пан ест?
- Бялорусінэм.
- О, файне. Любе часэм зачэпяць студэнтув зэ Всходу, абы погадаць. Бялорусі хыба нігды не было на мапе свята, нігды тэн край не мял власнэй панствовосці?
- Яко Бялорусь існтее од понад 90 лят, але пшэд тым былісмы чэнсцёў Велькего ксенства Літэвскего.
- Але ж, прошэ пана, то літвіні вас окуповалі.
- То для чэго в такім разе статуты ксенства напісанэ сон в нашым ензыку, а не в літэвскім?
- Але оні вас наехалі.
- Наехалі, абы потэм пшыёнць наш ензык і словянскоў культурэ? Цо за окупанці, о Езу!
- Зрэштоў былэм в Мінску. Відзялэм в мэтшэ напісы по бялоруску, і тылько две літэры ружнёў го од росыйскего.
- Але ксёнжкэ в нашым ензыку мелісьмы выданоў пшэд рос'янамі. Венц можэ то іх літэркі сон подобнэ до нашых?
- То неможлівэ.
- Ешчэ як можлівэ. Зрэштоў, навэт першоў росыйскоў ксёнжэ выдалі в Москве бялорусіні з Могылева.
- Кім пан ест?
- Мувілэм пану, жэ бялорусінэм.
- Не о то ходзі. Ест пан гісторыкем?
- Не.
- Добра, то моя стац'я. Мушэ лецець.

І полецял.


06.03.16 0:34

Дзмітры Гурневіч